UCHWAŁY ANTYSMOGOWE

Od 1 maja 2018 r. obowiązują UCHWAŁY ANTYSMOGOWE podjęte przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Celem uchwał antysmogowych jest sukcesywne tworzenie warunków do zdecydowanej poprawy jakości powietrza w województwie wielkopolskim, a tym samym zapewnienie poprawy zdrowia jego mieszkańców. Uchwały określają:

- rodzaje dopuszczonych do stosowania urządzeń grzewczych,

- rodzaje zakazanych paliw, tj. paliw, które nie mogą być wykorzystywane jako opał w indywidualnych kotłowniach;

- terminy i horyzonty czasowe wejścia w życie poszczególnych uregulowań (tzw. Oś czasu uchwał antysmogowych).

 

ZAKAZUJE SIĘ SPALANIA:

1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem

2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich udziałem

3) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15% (miał najgorszej jakości)

4) węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, niespełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych:

- wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg

- zawartość popiołu nie więcej niż 10%

- zawartość siarki nie więcej niż 0,8 %.

5) Biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

 

DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA URZĄDZENIA GRZEWCZE:

1) Kotły:

- muszą spełniać wymagania rozporządzenia Komisji UE (EKOPROJEKT) w zakresie efektywności energetycznej i norm emisyjnych

- muszą zapewniać automatyczne podawanie paliwa

- nie mogą posiadać rusztu awaryjnego oraz elementów pozwalających na jego zamontowanie.

2) miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) muszą spełniać wymagania rozporządzenia Komisji UE (EKOPROJEKT) w zakresie efektywności energetycznej i norm emisyjnych.

 

OŚ CZASU UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH:

  • 1.01.2020r. – wejście w życie rozporządzenia EKOPROJEKT dla kotłów;
  • 1.01.2022r. – wejście w życie rozporządzenia EKOPROJEKT dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (piece, kominki, kozy);
  • 1.01.2024r. – wymiana kotłów bezklasowych;
  • 1.01.2026r. – wymiana starych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń
  • 1.01.2028r. – wymiana starych kotłów klasy 3 i 4

Kotły tzw. 5 klasy zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych będą mogły być użytkowane dożywotnio.

 

KONTROLA PRZESTRZEGANIA UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH

Kontrolę przestrzegania uchwał antysmogowych mogą prowadzić:

- powiatowa inspekcja nadzoru budowlanego,

- policja,

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.

 

W CZASIE KONTROLI NALEŻY PRZEDSTAWIĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

Dla kotłów:

- dokumentację z badań urządzenia grzewczego, wykonaną przez producenta oraz stosowne laboratorium badawcze

- dokumentację techniczną urządzenia

- instrukcję dla instalatorów i użytkowników

Dla opału:

- dokumenty potwierdzające zakup opału (faktura zakupu)

- pełną informację produktową dot. opału, tj. jego pochodzenie, wartość opałową, zawartość popiołu oraz siarki,

- świadectwo jakości (certyfikat jakości) zawierające wyniki badań jakości opału wykonanych przez upoważnione laboratorium

Wszystkich ww. dokumentów należy domagać się od sprzedawców zarówno urządzeń grzewczych jak i opału.