OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na ławników sądowych z Gminy i Miasta Rychwał
na kadencję 2024 - 2027 
do Sądu Okręgowego w Koninie w liczbie 3 osób
do Sądu Rejonowego w Koninie w liczbie 2 osób, w tym 1 osoba do sądu pracy
 

         W związku z upływem kadencji ławników sądów powszechnych z dniem 31 grudnia 2023 roku na podstawie art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217) i Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz. U. Nr 121, poz.693 ze zm.) Burmistrz Rychwała informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądów powszechnych na kadencję 2024 – 2027.

Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2023 roku.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

 

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin w terminie do 30 czerwca 2023 roku:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia;
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,  z wyłączeniem partii politycznych;
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonujący wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do karty zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby – koszt opłaty za wydanie informacji z KRK ponosi Skarb Państwa;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.
  o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527 stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika – koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1 – 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów formalnych, lub które wpłynęły do Rady Miejskiej w Rychwale po 30 czerwca 2023 r. pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Kandydaci przed wyborami będą podlegać zaopiniowaniu przez zespół do opiniowania kandydatów na ławników, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymagań określonych w ustawie.

Wzory kart zgłoszeń kandydata na ławnika dostępne są:

1) w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale, pokój nr 10 ( Sekretariat ),

2) na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale: www.bip.rychwal.pl

Zgłoszenia kandydatów na ławników będą przyjmowane w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale pokój 10 ( Sekretariat ) do dnia 30 czerwca 2023 r. w godzinach urzędowania oraz za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał (decyduje data stempla pocztowego).

 

                                                                        Burmistrz Rychwała

                                                                        /-/ Stefan Dziamara