Informacja w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/358/22 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 8627), wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na których zamieszkują mieszkańcy, wynosi w przypadku gdy:

  • właściciel  nieruchomości wypełnia ustawowy obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny wynosi 21,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
  • właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi  43,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania co dwa miesiące z dołu, do ostatniego dnia miesiąca okresu, którego obowiązek ponoszenia dotyczy, tj. do 28-go lutego (29-go lutego w przypadku roku przestępnego), 30-go kwietnia, 30-go czerwca, 31-go sierpnia, 31-go października, 31-go grudnia. Każdy płatnik otrzymuje indywidualny numer rachunku bankowego, po złożeniu przez niego pierwszej deklaracji.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, którzy zadeklarowali, iż będą gromadzić bioodpady w przydomowym kompostowniku zyskują prawo do zwolnienia z opłaty w wysokości 1,00 zł/miesiąc/osobę.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, którzy wyrażają chęć kompostowania, a dotychczas nie korzystali ze zwolnienia są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji, zyskując w ten sposób prawo do zwolnienia.