Charakterystyka gminy Rychwał
        

         Gmina Rychwał jest gminą miejsko-wiejską, położoną w południowo wschodniej części województwa Wielkopolskiego, w powiecie konińskim, na Równinie Rychwalskiej, przy drodze krajowej nr 25 Oleśnica - Bydgoszcz oraz przy trasie  Jarocin - Tuliszków. Graniczy ona z sześcioma gminami: Grodziec, Rzgów, Stare Miasto, Tuliszków, Stawiszyn, Mycielin.                                          

         Obszar gminy wynosi

          Miasto charakteryzuje parterowa i jednopiętrowa zabudowa, przeważają tu budynki murowane, jednak spotkać można nieliczne przedwojenne drewniane zabudowania. Siedziba władz lokalnych mieści się w ratuszu.

Gmina Rychwał ze względu na strukturę gruntów (79,4 % to użytki rolne, a 14,7 % to użytki leśne) ma charakter rolniczy. Dominują małe i średnie gospodarstwa.

Obecnie na terenie gminy nie rozwija się przemysł, natomiast stosunkowo dobrze rozwinięta jest sieć małych przedsiębiorstw usługowych i handlowych, w ostatnich latach odnotowuje się szybki wzrost podmiotów gospodarczych. Obecnie na terenie gminy zarejestrowanych jest około 350 podmiotów gospodarczych.

Na terenie Gminy są czyste zbiorniki wodne i duże obszary lasów mieszanych, przez które przebiegają piesze szlaki turystyczne oraz rekreacyjna ścieżka rowerowa. Po drodze ustawione są tablice informacyjne z umieszczonymi ciekawostkami przyrodniczymi, zwyczajami dzikiego ptactwa i zwierzyny. W okolicach miasta Rychwał jest obszar z unikatowymi stanowiskami roślinności błotnej „Bagno”, a we wsi Rybie stanowiska sosny pospolitej w wieku około 200 lat (pomnik przyrody).

Gmina posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę sieci wodociągowej. Miasto i Gmina Rychwał jest zwodociągowane w ok. 99 %.

Dbałość o środowisko i mieszkańców przejawia się w funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej, selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, kotłowni olejowych i na paliwo odnawialne (biomasa).

Stopień telefonizacji przewodowej gminy Rychwał osiągnął poziom 98%, co oznacza pełne zaspokojenie lokalnych potrzeb. Gmina znajduje się poza tym w obszarze zasięgu wszystkich operatorów sieci telefonii komórkowej.           

         Na stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych gminy wpisały się:

§         „Rychwalia” – święto miasta,

§         Noworoczne Spotkania Władz Gminy z Mieszkańcami,

§         Dożynki – święto naszych rolników,

§         „Impresje muzyczne” – Piknik Orkiestr Dętych.

         Na terenie gminy funkcjonuje 8 szkół podstawowych, Gimnazjum im. Jana Pawła II i Przedszkole Samorządowe Plastuś, Gminna Biblioteka Publiczna, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rychwale prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Koninie. Ponadto w gminie znajduje się 11 Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej, Ludowe Kluby Sportowe „Zjednoczeni Rychwał i  „Fanclub” Dąbroszyn oraz Wiejskie Domy Kultury.        

Ponadto w Rychwale jest Ośrodek Służby Zdrowia. W gminie działa Bank Spółdzielczy przy ul. Kaliskiej, Komisariat Policji przy ul. Sportowej oraz oddział Poczty Polskiej przy ul. Sportowej. 

         Do najważniejszych zalet gminy Rychwał należą:

  • bliskość autostrady A2,
  • dobrze rozwinięta sieć dróg lokalnych, powiatowych i krajowych,
  • niższe ceny gruntów od tych leżących bezpośrednio przy autostradzie,
  • gminna oczyszczalnia ścieków,
  • dostępność do telefonów
  • wysoki stopień zwodociągowania gminy,
  • rozwijająca się sieć kanalizacyjna,
  • konkurencyjna siła robocza,
  • życzliwość miejscowego samorządu.

         Rozwój gminy Rychwał zmierzać będzie do przekształcenia dotychczasowej struktury gospodarki poprzez możliwe najpełniejsze wykorzystanie lokalnych atutów i możliwości rozwojowych.