obrazek

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Strona BIP ma za zadanie służyć wszystkim zainteresowanym zapewniając im łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych. Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu  www.bip.gov.pl, według menu podmiotowego lub przedmiotowego albo poprzez podmiotowe strony.


BIP funkcjonuje w wyniku obowiązku nałożonego ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) sposób określony rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68) i zawiera wyłącznie informacje publiczne w rozumieniu ustawy. Inne informacje dotyczące Gminy Rychwał można znaleźć na stronie www.rychwal.pl

 

Wszelkie sugestie związane z funkcjonowaniem i tworzeniem BIP prosimy przekazywać do Urzędu Gminy Rychwał:

Adres:
      Urząd Gminy i Miasta Rychwał
      Plac Wolności 16
      62-570 Rychwał

 

Dane do wystawienia rachunku/faktury:
      Gmina Rychwał
      Plac Wolności 16
      62-570 Rychwał

      NIP: 665-29-21-930

      REGON: 311019190

Telefon:
      (63) 248 10 01 – centrala


Fax:
       (63) 248 10 55

Nr konta bankowego na który można wpłacać opłatę skarbową


       Bank Spółdzielczy Konin O/Rychwał
       Nr 04 8530 0000 0800 0130 2000 0002


Nr międzynarodowego konta bankowego na który można wpłacać opłatę skarbową poza granicami kraju:
       IBAN:   PL 04 8530 0000 0800 0130 2000 0002
       SWIFT CODE:   GBW CP L.PPAdres e-mail: 
    
sekretariat@rychwal.pl

 

Adres ePUAP:

    /ugmrychwal/SkrytkaESP


Adresy stron Urzędu www:
    
www.rychwal.pl 
     
www.bip.rychwal.pl

 

Funkcje Koordynatora do spraw dostępnośći pełni Pan Marek Grabiński,

z koordynatorem mozna kontaktowac sie poprzez wiadomosci e-mail pod adresem: m.grabinski@rychwal.pl

oraz telefonicznie pod nr telefonu 632481001 wew. 20.

Zarządzenie dotyczące powołania koordynatora do spraw dostepności znajduję się pod adresem www: http://bip.rychwal.pl/?a=5014 

Plan działania Koordynatora znajduję się pod adresem: http://bip.rychwal.pl/?a=5746

Informacja dotycząca ogólnego rozporządzenia o ochronie danych "RODO"

Wobec wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta w Rychwale Adres: Plac Wolności 16 i 21, 62-570 Rychwał.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale jest Pan Sławomir Laskowski. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania naszego urzędu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email:
abi@strzalkowo.pl lub telefonicznie: 509 776 801.
3. Przesłanką upoważniającą administratora do przetwarzania Pani/Pana danych jest obowiązek wynikający z przepisów prawa, fakt, iż podmiot danych jest stroną umowy lub zgoda osoby, której dane dotyczą.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze
b) realizacji umów zawartych z Urzędem Gminy i Miasta w Rychwale;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy i Miasta w Rychwale przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest urząd.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4. a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie prawo.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wówczas gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi jest dobrowolne.
Powyższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.