Inicjatywa lokalna rozumiana, jest jako forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.), zwaną dalej "ustawą".

Wnioskodawca

Mieszkańcy Rychwała, osoby zamieszkujące na terenie Gminy i Miasta Rychwała mogą bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do Burmistrza Rychwała.

Zakres zadań w ramach inicjatywy lokalnej

W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne wymienione
w art. 19b ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie:

1) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury;

2) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 16 i 27 ustawy;

3) edukacji, oświaty i wychowania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy;

4) działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 i 19 ustawy;

5) ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy;

6) porządku i bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy.

Procedura

1.      Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej wnioskodawca składa w formie pisemnej:

a) w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta Rychwała, lub 

b) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16,
62-570 Rychwał

2.     Do zaopiniowania wniosków Burmistrz Rychwała, może powołać specjalną komisję składającą się z osób posiadających specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej przedmiotowy zakres wniosku.

3.     W przypadku uwzględnienia wniosku Burmistrz Rychwała zawiera z Wnioskodawcą umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej. Burmistrz Rychwała oraz Wnioskodawca wspólnie ustalają warunki powyższej umowy.