<>

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyjęta przez parlament i podpisana przez Prezydenta RP niesie za sobą wiele zmian.

Jedną z nich jest zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rychwał zgodnie, z którym wprowadzono zmiany dla mieszkańców Gminy Rychwał. Zmiany od 01 września 2020 roku to:

• całkowita, obowiązkowa segregacja odpadów dla wszystkich mieszkańców
• zwiększona częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych oraz bioodpadów zgodnie ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- w miesiącach od kwietnia do października odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i bioodpadów z częstotliwością raz na dwa tygodnie
- w miesiącach od listopada do marca odbiór odpadów zmieszanych i bioodpadów z częstotliwością raz w miesiącu


Harmonogram zostanie dostarczony do wszystkich nieruchomości na terenie Gminy w sierpniu oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale,

• bioodpady (kuchenne, pochodzenia roślinnego) odpady te trafiają do brązowego worka,
• segregacja odpadów odbywać się będzie w systemie workowym według następującego podziału:

– worek niebieski – papier, tektura
– worek żółty – tworzywa sztuczne, metal
– worek zielony – szkło (bez podziału na bezbarwne oraz kolorowe)
– worek brązowy – bioodpady (trawa, liście, bioodpady kuchenne pochodzenia roślinnego)

Koszty związane z gospodarką odpadami rosną z roku na rok w całym kraju. Uwzględniając wszystkie koszty na 2023 rok dotychczasowa opłata ponoszona przez mieszkańców Gminy będzie niewystarczająca na pokrycie wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami. Rada Miejska w Rychwale w dniu 22 listopada 2022r. podjęła uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Zgodnie z tą uchwałą w 2023 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie naliczana jak dotychczas od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i wynosić będzie:


• 21,50 zł za osobę na miesiąc – opłata dla wszystkich mieszkańców wypełniających ustawowy obowiązek segregacji odpadów,
• 43,00 zł za osobę na miesiąc – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania ustawowego obowiązku oddawania odpadów w sposób selektywny.


Mieszkańcy rozliczają się z Gminą w sposób ryczałtowy. To znaczy, że za stałą stawkę mieszkańcy mogą oddać dowolną ilość odpadów segregowanych jak i zmieszanych. Gmina z Wykonawcą natomiast rozlicza się od tonażu odebranych odpadów. Wzrastająca ilość odebranych odpadów przyczynia się do wzrostu opłat ponoszonych przez mieszkańców.

Opłata podwyższona naliczana jest w drodze decyzji. W przypadku, gdy podmiot odbierający odpady wykryje w pojemnikach/workach odpady, które nie zostały w odpowiedni sposób posegregowane powiadomi o tym fakcie Urząd Gminy oraz wykona dokumentację fotograficzną potwierdzającą ten fakt. Na tej podstawie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne i nałożona zostanie opłata podwyższona w wysokości 43,00 zł za osobę za jeden miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje zwolnienie z części opłaty w przypadku kompostowania bioodpadów (trawa, liście, odpady kuchenne pochodzenia roślinnego). Zwolnienie będzie wynosić:

• 1,00 zł za osobę na miesiąc

Właściciel nieruchomości może zadeklarować i oświadczyć, że wszystkie bioodpady będą zagospodarowywane w przydomowym kompostowniku.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył deklarację i oświadczył, że wszystkie bioodpady będą zagospodarowywane w przydomowym kompostowniku a:

• nie posiada kompostownika przydomowego,
• nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
• uniemożliwia Burmistrzowi, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności danych ujętych w deklaracji ze stanem faktycznym.

Burmistrz stwierdza w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie, co najmniej jednej z przesłanek wymienionych powyżej. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być wnoszone przez mieszkańców w stałych terminach.