Miejscem zagospodarowania odpadów przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rychwał niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie, ul. Sulańska 13, 62-510 Konin.