G 271.13.2020 Przebudowa ulicy Chabrowej, Szałwiowej, Rumiankowej, Makowej wraz z chodnikiem przy ul. Łąkowej w Rychwale

 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

z 27 listopada 2020 r.

 

Gmina Rychwał działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) wyjaśniania treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Przebudowa ulicy Chabrowej, Szałwiowej, Rumiankowej, Makowej wraz z chodnikiem przy ul. Łąkowej w Rychwale”:

 

PYTANIE  1

Czy zamawiający przewiduje wykonanie nawierzchni zjazdów, jeśli tak, to proszę o podanie  lokalizacji zjazdów wraz z ich wymiarami?

ODPOWIEDŹ

Nie

 

PYTANIE  2

Proszę o określenie czy zamawiający przewiduje nadzór ze strony gestorów sieci, jeśli tak, to proszę o umieszczenie w przedmiarze robót.

ODPOWIEDŹ

Nie.

 

PYTANIE  3

Czy zamawiający przewiduje wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz oznakowania tymczasowego, jeśli tak, to proszę o umieszczenie w przedmiarze robót?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.

 

PYTANIE  4

Proszę o określenie kolorystyki kostki brukowej

ODPOWIEDŹ

Droga – kostka w kolorze szarym, chodnik – kostka w kolorze grafitowym.

 

 

 

 

PYTANIE  5

Proszę o doprecyzowanie jakie rury mają być zastosowane do budowy kanalizacji deszczowej. Czy mają to być rury PVC-U fi315 lite, SN16 czy PP jak w przedmiarze. Między tymi rurami jest duża różnica w cenie. Proszę o wstawienie do przedmiaru prawidłowych rur.

ODPOWIEDŹ

Należy przyjąć rury zgodnie z projektem PVC DN 315 SN16..

 

PYTANIE  6

Proszę o informacje czy Zamawiający przewiduje przebudowę kolidujących sieci i przyłączy? Jeśli tak, to proszę o umieszczenie w przedmiarze przebudowy istniejących sieci dla usunięcia kolizji

ODPOWIEDŹ

Nie

 

PYTANIE  7

Czy w istniejących studniach występują otwory do podłączenia sieci kanalizacji deszczowych? Jeśli nie, to proszę o umieszczenie w przedmiarze wykonania włączenia do istniejących studni.?

ODPOWIEDŹ

W istniejących studniach występują otwory do podłączenia sieci kanalizacji deszczowych.

 

PYTANIE  8

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie wykopów dla lokalizacji istniejącego uzbrojenia  – jeśli tak, to proszę umieścić w przedmiarze robót.

ODPOWIEDŹ

Nie

 

PYTANIE  9

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie czynności kontrolnych wykonanych robót tj. próby szczelności, kamerowanie kanałów, badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu, jeśli tak, to proszę o umieszczenie w przedmiarze robót.

ODPOWIEDŹ

Czynności kontrolne zostaną wykonane zgodnie z projektem budowlanym i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

 

PYTANIE  10

Czy zamawiający przewiduje zabezpieczenie istniejących sieci poprzez montaż konstrukcji

podwieszeń rurociągów i kanałów oraz kabli.

ODPOWIEDŹ

Nie

 

PYTANIE  11

Czy zamawiający przewiduje odwodnienie wykopów.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający zobowiązany będzie do wykonania odwodnienia wykopów, jeżeli będzie to konieczne do prawidłowego zrealizowania zakresu prac objętego dokumentacja projektowa

 

PYTANIE  12

Czy zamawiający przewiduje montaż przykanalików do studzienek wpustowych, jeśli tak, to proszę o określenie w przedmiarze robót z jakich rur.

ODPOWIEDŹ

Powyższe należy rozliczyć w pozycji nr 32 kosztorysu, (Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN16)

 

PYTANIE 13

Czy zamawiający przewiduje wykonanie jakichkolwiek robót branży elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oprócz zainstalowania rur osłonowych na istniejących przewodach.

ODPOWIEDŹ

Nie.

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

z 26 listopada 2020 r.

 

Gmina Rychwał działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) wyjaśniania treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Przebudowa ulicy Chabrowej, Szałwiowej, Rumiankowej, Makowej wraz z chodnikiem przy ul. Łąkowej w Rychwale”:

 

PYTANIE  1

Zwracamy się z prośba o wyjaśnienie czy poprawne jest zastosowanie rur  PP DN 200 SN 16 zgodnie z przedmiarem czy zgodnie z projektem PVC DN 315 SN16. Prosimy o sprecyzowanie, które rury mamy przyjąć do kalkulacji, gdyż występuje rozbieżność.

 

 

ODPOWIEDŹ

Należy przyjąć rury zgodnie z projektem PVC DN 315 SN16.

 

 

PYTANIE  2

Czy w §1 ust.2 określenie „przekazanie do eksploatacji” równoznaczne jest z podpisaniem bez uwag końcowego protokołu odbioru wykonanych robót? Jeżeli nie to czego dotyczy to określenie?

 

 

ODPOWIEDŹ

Za  wykonanie przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się podpisanie bez uwag odbioru końcowego

 

 

PYTANIE  3

Jaki jest maksymalny termin (ilość dni) przekazania placu budowy wraz z niezbędną dokumentacją od terminu podpisania umowy na wykonanie robót?

 

 

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dokona przekazania placu budowy wraz z niezbędną dokumentacją niezwłocznie po podpisaniu umowy, tj. w terminie maksymalnie 2 dni.

 

PYTANIE  4

W §5 ust.3 umowy określone zostały wyjątki dotyczące zmiany ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia określone ust.6 i 7 oraz § 12 ust.1. Czy w przypadku wyjątku z § 12 umowy powinien być podany ust.2, a nie jak we wzorze umowy ust.1?

 

 

ODPOWIEDŹ

Możliwości zmiany w zakresie wynagrodzenia określają zapisy §12 ust. 2 wzoru umowy.

 

PYTANIE  5

Czy harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być złożony wraz z ofertą?

 

 

ODPOWIEDŹ

Nie. Wykonawca będzie zobligowany przygotować harmonogram rzeczowo-finansowy przed podpisaniem umowy.

 

PYTANIE  6

W § 12 ust.1 pkt 3 określono możliwości i warunki wydłużenia nie więcej niż o 30 dni terminu wykonania umowy. Czy w przypadku wykonywania robót dodatkowych, zamiennych lub innych opisanych w powyższym paragrafie, ustępie i punkcie nie będzie powodowało to zwiększenia wynagrodzenia dla Wykonawcy?

 

 

ODPOWIEDŹ

Zamawiający, zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych – art. 144, ust. 1 pkt. 6, ma możliwości zwiększenia wynagrodzenia, w przypadku zwiększenia zakresu robót, co zostanie stwierdzone w protokole konieczności.

 

PYTANIE  7

Czy w § 12 ust.7 np. w przypadku wykonania robót dodatkowych, zamiennych zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz sporządzenie aneksu do umowy będzie wpływać na zmianę wynagrodzenia dla Wykonawcy (mimo określenia już wcześniej takich warunków w umowie w tym § określono, że nie)?

 

 

ODPOWIEDŹ

Zapisy § 12 ust. 7 dotyczą jedynie zmian w zakresie harmonogramu wykonania poszczególnych robót. Zmiany w zakresie wynagrodzenia regulowane są zapisami § 5 i 12 ust. 2 umowy oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

z 20 listopada 2020 r.

 

Gmina Rychwał działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) wyjaśniania treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Przebudowa ulicy Chabrowej, Szałwiowej, Rumiankowej, Makowej wraz z chodnikiem przy ul. Łąkowej w Rychwale”:

 

PYTANIE 

Proszę o udostępnienie przedmiarów lub kosztorysów najlepiej w formie edytowalnej.

 

 

ODPOWIEDŹ

Przedmiar w wersji edytowalnej umieszczono na stronie BIP przedmiotowego postępowania.

 

 

 

Ogłoszenie nr 612302-N-2020 z dnia 2020-11-18 r.

Gmina Rychwał: Przebudowa ulicy Chabrowej, Szałwiowej, Rumiankowej, Makowej wraz z chodnikiem przy ul. Łąkowej w Rychwale
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rychwał, krajowy numer identyfikacyjny 31101919000000, ul. Plac Wolności  16 , 62-570  Rychwał, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2481001 w. 22, e-mail przetargi@rychwal.pl, faks 632 481 055.
Adres strony internetowej (URL): www.rychwal.pl; www.bip.rychwal.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.rychwal.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.rychwal.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Chabrowej, Szałwiowej, Rumiankowej, Makowej wraz z chodnikiem przy ul. Łąkowej w Rychwale
Numer referencyjny: G.271.13.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Przebudowa ulicy Chabrowej, Szałwiowej, Rumiankowej, Makowej wraz z chodnikiem przy ul. Łąkowej w Rychwale. 2. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:
- roboty pomiarowe, - roboty rozbiórkowe, - nawierzchnie chodników; - nawierzchnie zatok autobusowych, - nawierzchnie jezdni, - roboty brukarskie – krawężniki, - roboty kanalizacyjne, - opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas robót. 3. Szczegółowy zakres prac i sposób ich realizacji określony został również w załącznikach do SIWZ obejmujących projekt budowlany wraz z projektem stałej organizacji ruchu (Załącznik nr 6 do SIWZ) oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik nr 7 do SIWZ). 4. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, organizacji placu budowy, organizacji ruchu drogowego, zapewnienia obsługi geodezyjnej, do wznowienia znaków geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia w trakcie prowadzonych robót, przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do obiektu do stanu poprzedniego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona: a) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w 2 egzemplarzach; b) projekt czasowej organizacji ruchu.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

45113000-2

45111200-0

45231300-8

45232200-4

45233252-0

45233124-4

45233290-8

45236000-0II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, polegające na przebudowie ul. Łąkowej na odcinku km 0+354 do km 0+474. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: wykonanie warstwy odsączającej z pisaku - 10 cm, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości 15 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego o grubości 15 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego o grubości 5 cm, wykonanie podsypki cementowo –piaskowej o grubości 3 cm, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej o grubości 8 cm.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-03-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2) ustawy, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący: 1.1. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na przebudowie lub budowie drogi lub placu o nawierzchni z kostki betonowej, w tym co najmniej jedną obejmującą wykonanie kanalizacji deszczowej, o wartości brutto nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda, która została wykonana w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Zamawiający wymaga wskazania w wykazie, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt b) SIWZ tylko takich robót budowlanych, które potwierdzą spełnianie warunku postawionego przez Zamawiającego. b) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy skierują do realizacji zamówienia: - osobę, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności inżynieryjnej drogowej i pełnić będzie funkcje kierownika budowy w wyżej wymienionej specjalności; Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, odpowiadające im uprawnienia osób, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń lub dokumentów, ocena wykazania braku podstaw wykluczenia zostanie dokonana w oparciu o: a) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy – zgodnie z Załącznikiem nr 2B do SIWZ (składane razem z ofertą); b) oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy zgodnie z Załącznikiem nr 2C do SIWZ; UWAGA! Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu powyższy dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. c) aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). UWAGA: Złożenie na wezwanie Zamawiającego ww. dokumentu będzie obligowało wyłącznie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli Wykonawca (którego oferta została najwyżej oceniona), powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia winien przedstawić na wezwanie Zamawiającego ww. dokument (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez podmiot, którego dokument dotyczy).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów: a) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt. 2) i ust. 1 b ustawy Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 2A do SIWZ (składane razem z ofertą); b) Wykaz wykonanych robót budowlanych (zamówień) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ. c) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w Rozdz. V ust. 1 pkt 1.1 lit. b) tiret 1 - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. UWAGA! Złożenie na wezwanie Zamawiającego Wykazu robót budowlanych oraz Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z dowodami będzie obligowało wyłącznie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Dowodami, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt. b) SIWZ są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W przypadkach, gdy dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt. b) SIWZ zawierać będą kwoty wyrażone w innej walucie niż złoty, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty na złoty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczeniu innych danych finansowych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty: a) formularz ofertowy zgodny z Załącznikiem nr 1 do SIWZ; b) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii; c) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale V SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (Załącznik nr 2A i 2B do SIWZ) d) dokument potwierdzający wniesienie wadium e) kosztorys.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena wykonania zamówienia

60,00

Okres gwarancji i rękojmi

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalność dokonywania zmian postanowień umowy oraz warunki dokonywania takich zmian 1. Strony mają prawo do przedłużenia wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 1) Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą : a) następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, trwającego dłużej niż 7 dni, b) nieterminowego przekazania dokumentacji technicznej, trwającego dłużej niż 7 dni, c) w przypadku przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji technicznej jeżeli nie jest możliwe jej poprawienie w terminie 7 dni od daty przekroczenia terminu na jej przekazanie d) wstrzymania wykonania robót na wyraźne żądanie Zamawiającego trwające dłużej niż 7 dni. w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót. W przypadku opisanym w literze a-d termin realizacji umowy zostanie wydłużony o okres zwłoki Zamawiającego nie dłużej jednak niż o 30 dni. Zmiana terminu realizacji umowy nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 2) Gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami wymagającymi odpowiednich warunków jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Za niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć: intensywne opady deszczu trwające dłużej niż 7 dni, opady śniegu o pokrywie co najmniej 10 cm lub gradu, panujące ujemne temperatury poniżej minus 5 stopni Celsjusza utrzymujące się co najmniej przez 7 dni /potwierdzone wpisem w dzienniku przez Inspektora Nadzoru/, powodujące rozmiękczenie gruntu, zmarznięcie gruntu, a w konsekwencji konieczność przerwania robót. W takim przypadku termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony o okres trwania przeszkody nie dłużej jednak niż o 30 dni. Zmiana terminu nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 3) Gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych na zasadach określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o czas niezbędny do ich usunięcia nie dłużej jednak niż o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 4) Gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej do których są zobowiązane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres faktycznego opóźnienia nie dłużej jednak niż o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 5) Gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres faktycznego opóźnienia nie dłużej jednak niż o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 6) Jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres faktycznego opóźnienia nie dłużej jednak niż o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 7) W przypadku wystąpienia Siły wyższej (powódź, huragan, śnieżyca, uderzenia pioruna, gradobicie, epidemie, pożary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta, odnalezienie niewypałów, niewybuchów lub wykopalisk archeologicznych, katastrofy lotniczej, itp.) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej. 2. Przewiduje się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku dokonania takiej zmiany przez ustawodawcę – w tej sytuacji do ceny netto oferty zostanie dodana nowa wartość podatku VAT wyliczona w oparciu o nowe przepisy; 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy. Sposób inicjowania zmian: 3.1. Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, 3.2. Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. 3.3. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności itp. 4. W przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia zmian przewidzianych w ust. 2 pkt. 2-4 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające w jakim stopniu zmiany o których mowa w ust. 8 wpłynęły na wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia, m.in. szczegółowe kalkulacje kosztów pracy z oferty oraz koszty pracy wynikających z bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy. 5. Zamawiający ma prawo zweryfikować przedstawione przez Wykonawcę dokumenty o których mowa w ust. 4 i w razie potrzeby żądać dodatkowych dokumentów. 6.Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca nie zadeklarował w ofercie realizacji zamówienia przy pomocy Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca będzie zobligowany do udowodnienia, że Podwykonawca posiada zdolności techniczne lub zawodowe odpowiadające, proporcjonalnie, co najmniej zdolnościom technicznym i zawodowym wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy (w zakresie dotyczącym podwykonawstwa) oraz dysponuje personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy (w zakresie dotyczącym podwykonawstwa). Dokumenty potwierdzające zdolność techniczną lub zawodową Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy o podwykonawstwo. W przypadku wprowadzenia Podwykonawcy zastosowanie będą miały pozostałe postanowienia umowy dotyczące podwykonawstwa uregulowane w umowie. 7. Strony dopuszczają możliwość zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego w trakcie realizacji zamówienia pod warunkiem zgłoszenia zmiany nie później niż 10 dni przed upływem miesiąca oraz nieprzekroczenia umownego terminu zakończenia realizacji zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1. (Harmonogram oraz jego zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Zmiana harmonogramu wprowadzona będzie aneksem do umowy). Zmiana harmonogramu nie będzie wpływać na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. 8. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy Strona zainteresowana przekazuje drugiej Stronie wniosek na piśmie. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. W dniu złożenia wniosku Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru inwestorskiego. 10. Wniosek, o którym mowa powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 12. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. 13. Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest uprawniony (bez dokonywania oceny zasadności wniosku, o którym mowa w ust. 8), do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 14. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności. 15. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-03, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nie podpisania umowy w sprawie dofinansowania zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH