Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Rychwał

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla gminy Rychwał zlokalizowany jest:

- ul. Żurawin w Rychwale (na terenie przy oczyszczalni ścieków)

- ul. Konińska 78 w Rychwale (baza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o.o.)

 

Godziny otwarcia: od 7:30 do 15:00 od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt, dni ustawowo wolnych od pracy).

Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy gminy Rychwał mogą również w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne w przypadku, gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru odpadów z nieruchomości.

Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

 

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Żurawin można przekazywać następujące odpady komunalne zebrane w sposób selektywny:

1)    papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury;

2)    tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych;

3)    szkło i opakowania ze szkła;

4)    metale oraz opakowania z metali;

5)    opakowania wielomateriałowe;

6)    odpady komunalne ulegające biodegradacji;

       7)    odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające  w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

8)    przeterminowane leki i chemikalia;

9)    zużyte baterie i akumulatory;

10)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11)  meble i inne odpady wielkogabarytowe;

12)  zużyte opony (w ilości do 4 sztuk w ciagu roku kalendarzowego z jednego gospodarstwa domowego);

13)  odzież i tekstylia;

14)  odpady niebezpieczne.

 

Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Konińskiej 78 w Rychwale można przekazywać odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie, wytwarzane w gospodarstwach domowych podczas realizacji drobnych prac remontowych.

 

Zużyte baterie i akumulatory (inne niż przemysłowe i samochodowe) należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie placówek oświaty i w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16.