Bezpośrednia transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej w Rychwale, dostępna jest w dniu obrad pod adresem:

https://portal.posiedzenia.pl/RYCHWAL?action=live

 

Archiwalne transmisje z obrad Rady Miejskiej w Rychwale znajdują się pod linkiem:

https://portal.posiedzenia.pl/RYCHWAL?

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE TRANSMITOWANIA, UTRWALANIA I UDOSTĘPNIANIAW INTERNECIE OBRAD RADY GMINY

 

Wobec wymogów Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16,  62-570 Rychwał.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@selcom.pllub telefonicznie: 509776801.

3. Przesłanką upoważniającą administratorado przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO wskazujący, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnegociążącego na administratorze.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celuwypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorzeokreślonych w art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) tj. transmitowania, utrwalania i udostępniania w Internecie obrad rady gminy.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wszystkie zainteresowane osoby ponieważ w/w przepis nakazuje transmisję obrad rady gminy „na żywo” oraz udostępnienie zarejestrowanego materiału video w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4. a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Pani/Pana danych.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie prawo.