M.01.03.2020   Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z centrum integracji międzypokoleniowej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce 1264 w Rychwale

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

  M.01.03.2020

Rychwał, 27 lipca 2020 r.

 

 

 

 

dot. Postępowania nr 01.03.2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z centrum integracji międzypokoleniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 1264 w Rychwale.

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o.o. , działając na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z  art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1983 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z centrum integracji międzypokoleniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 1264 w Rychwale.” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4 złożoną przez

 

Zakład Usług Budowlano-Remontowych

„REMBUD”

ul. Zadworna 116A,

62-740 Tuliszków

 

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną wyboru oferty jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1983 z późn. zm.), który stanowi: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

Uzasadnienie faktyczne:

Wybrana oferta spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz  uzyskała najwyższa łączną punktację spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

 

Ponadto informuję, że w postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr Oferty

 

 

Nazwa (Firma) i adres Wykonawcy

Liczba punktów kryterium cena oferty brutto

 

Liczba punktów kryterium termin gwarancji i rękojmi

 

Łączna liczba punktów

 

1

 

„KANROD” Dariusz Dorna

Aleja Zamkowa 17a,         64-730 Wieleń

Oferta nie podlega ocenie

 

 

2

Zakład

Robót Ogólnobudowlanych

„ZROBUD” Marek Kędzia

ul. Zachodnia 8,

63-322 Gołuchów

Oferta nie podlega ocenie

 

 

3

Firma Budowlana

„CEGBUD”

inż. Krzysztof Skonieczny

Chlebów 48,

62-700 Turek

Oferta nie podlega ocenie

 

 

4

Zakład Usług Budowlano-Remontowych

„REMBUD”

ul. Zadworna 116A,

62-740 Tuliszków

 

60

 

40

 

100

 

5

 

WEGNER Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Bukowska 177

60-196 Poznań

Oferta nie podlega ocenie

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

  M.01.03.2020

Rychwał, 26 marca 2020 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

w przetargu nieograniczonym p.n. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z centrum integracji międzypokoleniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 1264 w Rychwale.

 

 

 

Działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuję, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na ww. zamówienia kwotę:  4 100 000,00 zł.

 

 

Ponadto informuję, że w postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr Oferty

 

 

Nazwa (Firma) i adres Wykonawcy

Cena

 

Termin wykonanaia umowy

 

Okres gwarancji

i rękojmi

 

1

 

„KANROD” Dariusz Dorna

Aleja Zamkowa 17a,         64-730 Wieleń

6 215 280,10 zł

19 m-cy

78 miesiące

 

 

2

Zakład

Robót Ogólnobudowlanych

„ZROBUD” Marek Kędzia

ul. Zachodnia 8,

63-322 Gołuchów

4 720 957,21 zł

19 m-cy

78 miesiące

 

 

3

Firma Budowlana

„CEGBUD”

inż. Krzysztof Skonieczny

Chlebów 48,

62-700 Turek

 

4 825 922,07 zł

19 m-cy

78 miesiące

 

 

4

Zakład Usług Budowlano-Remontowych

„REMBUD”

ul. Zadworna 116A,

62-740 Tuliszków

 

4 197 703,33 zł

19 m-cy

78 miesiące

 

5

 

WEGNER Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Bukowska 177

60-196 Poznań

5 636 702,63 zł

19 m-cy

78 miesiące

 

 

Jednocześnie informuję, że wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia przekazania powyższej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),  muszą przekazać zamawiającemu oświadczenie o którym mowa w art. 24 ust. 11 ww. ustawy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

Ogłoszenie nr 540047806-N-2020 z dnia 16-03-2020 r.
Rychwał:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 519215-N-2020
Data: 03/03/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rychwale, Krajowy numer identyfikacyjny 30195506800000, ul. Ul. Konińska  78, 62-570  Rychwał, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 63 248 10 79, e-mail zgkimrychwal@op.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-19, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-26, godzina: 09:30,

 

INFORMACJA

ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

z 16 marca 2020 r.

 

 

Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o.o., działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej jako: ZamPublU), informuje o dokonaniu zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z centrum integracji międzypokoleniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce 1264 w Rychwale” nr M.01.03.2020.

 

Dokonane zmiany są następujące:

1. W SWIZ w rozdziale XI ust. 1 zmienia się następująca treść:

Było: „Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, na adres:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o.o. 

ul. Konińska 78,  62-570 Rychwał

w terminie do 19 marca 2020 r. do godziny 09:30.”

 

Jest: „Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, na adres:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o.o. 

ul. Konińska 78,  62-570 Rychwał

w terminie do 26 marca 2020 r. do godziny 09:30.

 

2. W SWIZ w rozdziale XI ust. 3 zmienia się następująca treść:

Było: „Otwarcie złożonych ofert nastąpi 19 marca 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Konińskiej78, 62-570 Rychwał. Otwarcie ofert jest jawne.”

 

Jest: „Otwarcie złożonych ofert nastąpi 26 marca 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Konińskiej78, 62-570 Rychwał. Otwarcie ofert jest jawne.”

 

Zamiany treści SIWZ stanowią jej integralną część. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

UWAGA!!!

W dniu 16 marca 2020 r. do załaczników dodano przedmiary robót branży budowalnej w wersji edytowalnej.

UWAGA!!!

Do załaczników dodano przedmiary robót w wersji edytowalnej.

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

z 10 marca 2020 r.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) wyjaśniania treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z centrum integracji międzypokoleniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 1264 w Rychwale” – M.01.03.2020”:

 

PYTANIE 1

Proszę o udostępnienie przedmiaru robót w formacie edytowalnym (ATH Norma)

ODPOWIEDŹ

pliki przedmiarów w formacie *.ath zostaną udostępnione niezwłocznie po otrzymaniu ich od wykonawcy dokumentacji projektowej

 

 

PYTANIE 2

Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej w formacie *.dwg oraz przedmiaru robót w formacie edytowalnym *.ath

ODPOWIEDŹ

pliki w formacie *.dwg zostaną udostępnione wybranemu w wyniku postępowania wykonawcy, pliki przedmiarów w formacie *.ath zostaną udostępnione niezwłocznie po otrzymaniu ich od wykonawcy dokumentacji projektowej