Zgodnie Planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego gmina Rychwał jest przyporządkowana do VIII Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, dla której Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, tzw. RIPOK, jest Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie, ul. Sulańska 13.

Zgodnie z art. 9e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w regionalnej instalacji należy zagospodarowywać  zmieszane odpady komunalne oraz  odpady zielone odebrane od właścicieli nieruchomości.  Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie wyposażony jest w Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych, instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz w składowisko odpadów.

Pozostałe odpady komunalne przekazywane są przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do przedsiębiorców posiadających zezwolenie na przetwarzanie lub na zbieranie odpadów komunalnych.