Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Rychwał

Kolorowy pasek

M.01.03.2020 Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z centrum integracji międzypokoleniowej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce 1264 w Rychwale

M.01.03.2020   Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z centrum integracji międzypokoleniowej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce 1264 w Rychwale

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

  M.01.03.2020

Rychwał, 26 marca 2020 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

w przetargu nieograniczonym p.n. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z centrum integracji międzypokoleniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 1264 w Rychwale.

 

 

 

Działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuję, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na ww. zamówienia kwotę:  4 100 000,00 zł.

 

 

Ponadto informuję, że w postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr Oferty

 

 

Nazwa (Firma) i adres Wykonawcy

Cena

 

Termin wykonanaia umowy

 

Okres gwarancji

i rękojmi

 

1

 

„KANROD” Dariusz Dorna

Aleja Zamkowa 17a,         64-730 Wieleń

6 215 280,10 zł

19 m-cy

78 miesiące

 

 

2

Zakład

Robót Ogólnobudowlanych

„ZROBUD” Marek Kędzia

ul. Zachodnia 8,

63-322 Gołuchów

4 720 957,21 zł

19 m-cy

78 miesiące

 

 

3

Firma Budowlana

„CEGBUD”

inż. Krzysztof Skonieczny

Chlebów 48,

62-700 Turek

 

4 825 922,07 zł

19 m-cy

78 miesiące

 

 

4

Zakład Usług Budowlano-Remontowych

„REMBUD”

ul. Zadworna 116A,

62-740 Tuliszków

 

4 197 703,33 zł

19 m-cy

78 miesiące

 

5

 

WEGNER Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Bukowska 177

60-196 Poznań

5 636 702,63 zł

19 m-cy

78 miesiące

 

 

Jednocześnie informuję, że wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia przekazania powyższej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),  muszą przekazać zamawiającemu oświadczenie o którym mowa w art. 24 ust. 11 ww. ustawy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

Ogłoszenie nr 540047806-N-2020 z dnia 16-03-2020 r.
Rychwał:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 519215-N-2020
Data: 03/03/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rychwale, Krajowy numer identyfikacyjny 30195506800000, ul. Ul. Konińska  78, 62-570  Rychwał, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 63 248 10 79, e-mail zgkimrychwal@op.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-19, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-26, godzina: 09:30,

 

INFORMACJA

ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

z 16 marca 2020 r.

 

 

Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o.o., działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej jako: ZamPublU), informuje o dokonaniu zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z centrum integracji międzypokoleniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce 1264 w Rychwale” nr M.01.03.2020.

 

Dokonane zmiany są następujące:

1. W SWIZ w rozdziale XI ust. 1 zmienia się następująca treść:

Było: „Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, na adres:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o.o. 

ul. Konińska 78,  62-570 Rychwał

w terminie do 19 marca 2020 r. do godziny 09:30.”

 

Jest: „Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, na adres:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o.o. 

ul. Konińska 78,  62-570 Rychwał

w terminie do 26 marca 2020 r. do godziny 09:30.

 

2. W SWIZ w rozdziale XI ust. 3 zmienia się następująca treść:

Było: „Otwarcie złożonych ofert nastąpi 19 marca 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Konińskiej78, 62-570 Rychwał. Otwarcie ofert jest jawne.”

 

Jest: „Otwarcie złożonych ofert nastąpi 26 marca 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Konińskiej78, 62-570 Rychwał. Otwarcie ofert jest jawne.”

 

Zamiany treści SIWZ stanowią jej integralną część. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

UWAGA!!!

W dniu 16 marca 2020 r. do załaczników dodano przedmiary robót branży budowalnej w wersji edytowalnej.

UWAGA!!!

Do załaczników dodano przedmiary robót w wersji edytowalnej.

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

z 10 marca 2020 r.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) wyjaśniania treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z centrum integracji międzypokoleniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 1264 w Rychwale” – M.01.03.2020”:

 

PYTANIE 1

Proszę o udostępnienie przedmiaru robót w formacie edytowalnym (ATH Norma)

ODPOWIEDŹ

pliki przedmiarów w formacie *.ath zostaną udostępnione niezwłocznie po otrzymaniu ich od wykonawcy dokumentacji projektowej

 

 

PYTANIE 2

Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej w formacie *.dwg oraz przedmiaru robót w formacie edytowalnym *.ath

ODPOWIEDŹ

pliki w formacie *.dwg zostaną udostępnione wybranemu w wyniku postępowania wykonawcy, pliki przedmiarów w formacie *.ath zostaną udostępnione niezwłocznie po otrzymaniu ich od wykonawcy dokumentacji projektowej

 

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert M01032020 (667.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu BZP (181.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (922.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 14.03 (433kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odwodnienie (297x420) (125.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW_A_D1 (297x420) (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW_A_D2 (297x1500) (323.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW_A_D3 (297x1700) (338kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW_A_D4 (420x650) (365.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW_A_D5 (420x420) (226.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW_A_D6 (420x600) (263.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW_A_E1 (297x750) (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW_A_E2 (297x750) (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW_A_E3 (297x420) (917.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW_A_E4 (297x420) (907.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW_A_E5 (297x420) (912.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW_A_P1.A (420x1200) (518.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW_A_P1.B (420x900) (530.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW_A_P2.A (420x1200) (610.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW_A_P2.B (420x900) (546.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW_A_P3.A (420x1200) (560kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW_A_R1.A (841x800) (1015.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW_A_R1.B (420x800) (705.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW_A_R2.A (841x800) (711.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW_A_R2.B (420x800) (622.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW_A_R3.A (841x800) (656.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW_A_R3.B (420x800) (599.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW_A_R4.A (841x800) (568kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW_A_R4.B (420x800) (566.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW_A_Z1 (297x600) (228.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW_Z_1 (420x500) (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Budynek opis obl.PW (98.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Legenda opraw oświetleniowych (41.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr PW.E.01 (620x620) (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr PW.E.02 (620x620) (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr PW.E.03 (620x620) (945.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr PW.E.04 (430x630) KOLOR (496.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr PW.E.05 arkusz 1.5 A4 (394.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr PW.E.05 arkusz 2.5 A4 (490.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr PW.E.05 arkusz 3.5 A4 (342.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr PW.E.05 arkusz 4.5 A4 (365.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr PW.E.05 arkusz 5.5 A4 (322.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr PW.E.06 arkusz 1.2 A4 (342.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr PW.E.06 arkusz 2.2 A4 (433.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr PW.E.07 arkusz 1.2 A4 (353.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr PW.E.07 arkusz 2.2 A4 (435.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr PW.E.08 arkusz 1.2 A4 (445.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr PW.E.08 arkusz 2.2 A4 (435.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr PW.E.09 arkusz 1.1 A4 (330.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr PW.E.10 arkusz 1.5 A4 (398.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr PW.E.10 arkusz 2.5 A4 (492.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr PW.E.10 arkusz 3.5 A4 (344.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr PW.E.10 arkusz 4.5 A4 (367.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr PW.E.10 arkusz 5.5 A4 (325.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr PW.E.11 arkusz 1.2 A4 (344.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr PW.E.11 arkusz 2.2 A4 (435.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr PW.E.12 arkusz 1.2 A4 (355.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr PW.E.12 arkusz 2.2 A4 (436.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr PW.E.13 arkusz 1.1 A4 (332.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr PW.E.14 A4 (49.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys. nr PW.E.15 (430x500) KOLOR (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPIS TREŚCI PW (20.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Warunki przyłączenia - ENERGA-OPERATOR SA (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyniki obliczeń pomieszczeń usług - LENA_LIGHTING (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opis kamienica RYCHWAŁ (186.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenia sanitarna Rychwał WYKONAWCZY (94.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYS 01 (442.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYS 02 (346.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYS 03 (322.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYS 04 (318.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYS 05 (332.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYS 06 (293.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYS 07 (467.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYS 08 (376.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYS 09 (357.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYS 10 (321.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYS 11 (363.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYS 12 (324.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYS 13 (143.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYS 14 (139.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYS 15 (395.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYS 16 (220.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYS 17 (210.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STR TYTUŁOWA BR (119.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW-K-01 (864.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW-K-1 (996.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW-K-02 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW-K-03 (993kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW-K-04 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW-K-05 (531.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW-K-06 (506.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW-K-07 (472.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW-K-08 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW-K-9 popr (618kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW-K-10 popr (586.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW-K-11 popr (528.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW-K-12 popr (480.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW-K-13 popr (550kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW-K-14 popr (506.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW-K-15 popr (537.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW-K-16 popr (508.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW-K-17 popr (508.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW-K-18 popr (504kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW-K-19 popr (480.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW-K-20 popr (507.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW-K-21 popr (481.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW-K-22 popr (466.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW-K-23 popr (558.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OPIS TECHNICZNy przyłącza (236.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenia sanitarna Rychwał WYKONAWCZY (94.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYS 01 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYS 02 (418.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYS 03 (139.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYS 04 (190.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYS 05 (200.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYS 06 (124.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYS 07 (131.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYS 08 (160.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYS 09 (219kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STR TYTUŁOWA BR (119.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar budowlany CIM 23% (296.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar budowlany mieszkania 8% (729.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar instalacje elektryczne wew bud A 8% (102.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar instalacje elektryczne wew bud B 8% (101.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar instalacje elektryczne wew CIM 23% (75.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar instalacje elektryczne zewnętrzne CIM 23% (70.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar sanitarne wew 8% (310.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar sanitarne wew CIM 23% (298.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar sanitarne zew 8% (640.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar teletechnika 8% (118.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar teren 8% (146.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar teren 23% (119.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar zieleń 23% (114.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW - opis techniczny (612.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STWiOR budowlane (392.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STWiOR sanitarne (834.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STWiOR teletechnika (236.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11.03.2020 Przedmiary (57.6kB) Zapisz dokument  
Rychwał teren- A zero (3.6kB) Zapisz dokument  
Rychwał teren- A+B zero (9.9kB) Zapisz dokument  
Rychwał budowlany- bud .A+B zero ath (159.2kB) Zapisz dokument  
Rychwał budowlany-A bud zero (42.1kB) Zapisz dokument  
Rychwał zieleń zero (2.8kB) Zapisz dokument  
2020 03 16 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu BZP (79.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2020 03 16 Informacja o zmianie treści SIWZ BIP (435.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Karolina Małolepsza
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karolina Małolepsza
Data wprowadzenia:2020-03-03 13:42:45
Opublikował:Karolina Małolepsza
Data publikacji:2020-03-03 14:03:21
Ostatnia zmiana:2020-03-26 13:40:45
Ilość wyświetleń:1172

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij