Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni” Rychwał z siedzibę w Rychwale, ul. Sportowa 34,
62-570 Rychwał złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „
Prowadzenie zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej oraz piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239)  zwanej w dalszej części „ustawą” (tryb z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy ofertę zamieszcza się : www.bip.rychwal.pl, www.rychwal.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 września 2016 r. osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale pokój nr 2 lub na adres: j.michalak@rychwal.pl.