Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Rychwale, 62-570, ul. Tuliszkowska 3 złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn. „XIII Rychwalskie Impresje Muzyczne – Powiatowy Piknik Orkiestr” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) zwanej w dalszej części „ustawą” (tryb z pominięciem otwartego konkursu ofert).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy ofertę zamieszcza się : www.bip.rychwal.pl, www.rychwal.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 marca 2016 r. osobiście w formie pisemnej
w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale pokój nr 2 lub na adres: m.glab@rychwal.pl, j.michalak@rychwal.pl.