Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Złotkowy z siedzibą w Złotkowach, 62-570 Rychwał złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn. „GMINNY KONKURS WIELKANOCNY” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) zwanej w dalszej części „ustawą” (tryb z pominięciem otwartego konkursu ofert).

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy ofertę zamieszcza się : www.bip.rychwal.pl, www.rychwal.pl  oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale.

 

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 marca 2016 r. osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale pokój nr 8 lub na adres: m.glab@rychwal.pl, j.michalak@rychwal.pl.