PLAN PRACY

Komisji Rozwoju Wsi, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Rychwale na rok 2011.

 

  1. Opiniowanie spraw dotyczących :

a)    wodociągowaniem wsi

b)    modernizacją i budową dróg, ulic i chodników

c)    gospodarką  komunalną

d)    kanalizacją

 

  1. Prowadzenie akcji:

a)    przeciwpowodziowych

b)    rolnictwem i gospodarką zadrzewień

c)    gospodarką gruntami

d)    rekultywacją

 

  1. W celu podniesienia estetyki i czystości miasta i wsi  dążyć do utrzymania czystości na terenie Gminy.

  1. Opiniowanie spraw z zakresu ochrony środowiska.