ZP 11/09 Remont z przebudową dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Franki

 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.