"Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale informuje, że przyjmowanie wniosków  na stypendium szkolne w roku szkolnym 2017/2018 nastąpi w nieprzekraczalnym terminie od 1 września do 15 września 2017 roku.

Wnioski dostępne będą w wersji papierowej w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rychwale lub w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy w Rychwale oraz na stronie internetowej www.rychwal.pl zakładka Dla mieszkańców/Edukacja i oświata/Stypendia, zasiłki szkolne.

Do wniosku brane są dochody za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku tj. miesiąc sierpień 2017 r."

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

 

Zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym reguluje Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z  2004 r.,  Nr 256, poz. 2572)  w Rozdziale 8a. Ponadto na podstawie art.

 

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 

s t y p e n d i u m   s z k o l n e -  może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania ,niepełna rodzina.

 

z a s i ł e  k   s z k o l n y - może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, po złożeniu wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z udokumentowaniem okoliczności wymienionych we wniosku, o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące  od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

 

Stypendium szkolne może być przeznaczone na:

- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą np. nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie itp.,

- podręczniki szkolne,

- lektury szkolne,

- pomoce dydaktyczne – słowniki, encyklopedie, atlasy itp.,

- artykuły szkolne – zeszyty, piórniki, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, ołówki, kalkulatory itp.,

- plecak szkolny, torbę szkolną,

- obuwie sportowe na wychowanie fizyczne

- strój sportowy na wychowanie fizycznie

- przybory do nauki zawodu

- komputer, części do komputera, oprogramowanie, programy edukacyjne

- tusze do drukarek,

- pokrycie kosztów abonamentu internetowego,

- biurko, krzesło do biurka,

- składkę na komitet rodzicielski, ubezpieczenie ucznia

- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem stałego zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 

 Faktury, rachunki uproszczone muszą być imienne na rodzica lub ucznia, w przypadku obuwia i odzieży musi być zaznaczone, że jest to odzież i obuwie sportowe.

           

Stypendium szkolne jest udzielane na cele edukacyjne, dlatego każda osoba otrzymująca stypendium ma obowiązek wykorzystać stypendium zgodnie z jego przeznaczeniem. Zakup codziennej odzieży i obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego. Stypendium szkolne nie może być przeznaczone na wsparcie materialne rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji, w ich codziennej egzystencji, ale na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych – pomimo niekorzystnej sytuacji finansowej rodziny.

 

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale w terminie do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych –  do dnia 15 października danego roku szkolnego. Tylko w uzasadnionych przypadkach wniosek  o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu.

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, czyli na przykład dla wniosku złożonego we wrześniu dochody za sierpień oraz dokumenty poświadczające status zawodowy wszystkich członków rodziny.

 

Wniosek składa rodzic albo pełnoletni uczeń, a także dyrektor szkoły, ponadto istnieje możliwość udzielenia stypendium z urzędu.

 

Aktualnie miesięczny dochód na jednego członka rodziny  uprawniający do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekraczać kwoty 514,00 zł netto. Miesięczny dochód z jednego hektara przeliczeniowego wynosi 288,00 zł.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

- wniosek o przyznanie pomocy materialnej,

- informacja

- załącznik nr 1 – zaświadczenie ze szkoły,

- załącznik nr 2 – oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,

- załącznik nr 3 – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,