Przebudowa budynku biblioteki i adaptacja budynku gospodarczego na kotłownię - etap II

 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.