Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem przed wydaniem decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej hali produkcyjno-magazynowej, budowie hali produkcyjno-magazynowej oraz budowie namiotowej hali magazynowej wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki lub cz. działki nr ewid. 752/4, 753, 754, 756, 758, 757/1, 757/2, 766/1, obręb Rychwał, gmina Rychwał