Na podstawie art. 61 § 4 kpa oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 poz. 775 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), Burmistrz Rychwała zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania na wniosek z 19 lutego 2024 r., złożony przez pełnomocnika firmy Pure Energy Instal Kran sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jaroszewicach Rychwalskich 69, 62-570 Rychwał, pana Pawła Cichockiego.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W załączeniu obwieszczenia informujące strony o wszczęciu postępowania oraz pisma skierowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.