Na podstawie art. 24 h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oświadczenia o stanie majątkowym składają:

  1. radny,
  2. wójt,
  3. zastępca wójta,
  4. sekretarz gminy,
  5. skarbnik gminy,
  6. kierownik jednostki organizacyjnej gminy,
  7. osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną
  8. osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta.

 
Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą należy złożyć w dwóch egzemplarzach.

Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych określone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 roku (Dz. U. z 2003r. Nr 34, poz. 282) w załącznikach nr 1 i nr 2.