Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Biała Panieńska PV”, polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW na działce nr ewidencyjny 2, obręb Biała Panieńska, gmina Rychwał.