BURMISTRZ RYCHWAŁA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA RYCHWAŁ

ul. Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał

Ogłoszenie nr 1/2023

Określenie stanowiska: urzędnicze: gminny doradca klimatyczny - inspektor w wymiarze pełnego etatu (umowa o pracę na czas określony na czas realizacji projektu do 31.12.2030 r.),

Wykształcenie: wyższe, preferowany kierunek: ochrona środowiska, geografia, biologia, zarządzanie projektami - lub pokrewne.

Na stanowisko będące przedmiotem naboru, kandydat winien spełniać określone wymagania:

Wymagania niezbędne:

• min. 3 - letni udokumentowany staż pracy,

• podstawowa znajomość ustaw z zakresu środowiska i klimatu,

• znajomość ogólnych zasad realizacji projektów,

• umiejętność analizy i przetwarzania dużej ilości informacji,

• komunikatywność,

• bardzo dobra znajomość pakietu MsOffice,

• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Wymagania dodatkowe:

• znajomość regionalnych, powiatowych i gminnych dokumentów strategicznych z zakresu środowiska i klimatu ze szczególnym uwzględnieniem Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040,

• doświadczenie praktyczne związane z realizacją projektów finansowanych ze środków krajowych lub Unii Europejskiej,

• doświadczenie praktyczne związane z ochroną środowiska i klimatu lub energetyką, lub odnawialnymi źródłami energii,

• dobra organizacja pracy, samodzielność, kreatywność, zaangażowanie,

• odporność na stres,

• odpowiedzialność, sumienność i rzetelność,

• prawo jazdy kat. B.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

1) uczestnictwo w pracach związanych z realizacją Zintegrowanego Projektu Strategicznego (dalej SIP) w ramach Programu LIFE z uwzględnieniem jego zakresów: formalnych, merytorycznych i finansowych,

2) współpraca z Koordynatorem SIP oraz pozostałymi Współbeneficjentami,

3) wsparcie mieszkańców, MŚP i innych podmiotów – w charakterze Doradcy Klimatycznego – w przygotowywaniu projektów i wniosków o środki na działania dla poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2,

4) współpraca w ramach Sieci Doradców Klimatycznych SIP,

5) działania promocyjne, edukacyjne, komunikacyjne i informacyjne odnoszące się do procesu osiągania neutralności klimatycznej oraz przystosowania się do zmiany klimatu za pomocą rozwiązań opartych na zasobach przyrody,

6) działania edukacyjne, komunikacyjne i informacyjne odnoszące się do procesu wdrażania zielonych zamówień publicznych w JST i MŚP,

7) wykonywanie uproszczonych ocen energetycznych nieruchomości,

8) przygotowanie gminnego zintegrowanego planu na rzecz energii, transportu i klimatu,

9) konsultowanie, analizowanie, monitorowanie, sprawozdawanie i raportowanie działań merytorycznych i finansowych realizowanych w ramach SIP, przewidzianych dla JST,

10) współpraca w ramach realizacji Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040,

11) obsługa systemów IT i monitoringowych na potrzeby realizacji SIP,

12) udostępnianie informacji publicznej dotyczącej SIP,

13) bieżąca analiza wydatków i dochodów budżetowych w ramach realizacji SIP,

14) ewidencja dowodów finansowo-księgowych związanych z realizacją SIP

15) sporządzanie wniosków o płatność.

INFORMACJE O WARUNKACH PRACY:

Praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, potrzeba przemieszczania się po schodach – budynek dwukondygnacyjny bez windy (adres: ul. Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał), ponadto stanowisko związane z pracą w terenie, wymagające skupienia i dokładności.

Oferujemy:

• możliwość rozwoju zawodowego,

• udział w studiach podyplomowych i szkoleniach,

• współuczestnictwo w realizacji Projektu pn. Life After Coal PL wzmacniającego realizację Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040,

• możliwość wykorzystania samochodu elektrycznego do prac w terenie,

• wyposażenie w laptop z oprogramowaniem,

• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

Wymagane dokumenty:

1) CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, dane kontaktowe (nr telefonu lub adres e-mail, podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji), przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje,

2) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

3) kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,

4) podpisane własnoręcznie przez kandydata oświadczenia:

- „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 530)

- „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 530)

- „Cieszę się nieposzlakowaną opinią" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 530)

- „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 530) Oświadczenia do druku – załącznik nr 2 do pobrania poniżej

5) Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 530) są zobowiązani do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje z oznaczonym nr ogłoszenia: 1/2023 należy składać w terminie do: 12.06.2023 r. - osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, ul. Plac Wolności 16 w godzinach pracy Urzędu,

- nadesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta w Rychwale, ul. Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał (decyduje data stempla pocztowego),

- wysłać przez e-PUAP: /ugmrychwal/SkrytkaESP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Dodatkowe informacje:

• w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%

• aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)

• rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i/lub niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane.

• kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub e-mailowo)

• aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na: stronie internetowej BIP

oraz na tablicy informacyjnej Urzędu znajdującej się w holu Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale na parterze (ul. Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał).

• podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji

• aplikując, oświadczasz, że zapoznałeś się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji.

Burmistrz Rychwała

Stefan Dziamara