Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Burmistrz Rychwała zawiadamia strony postępowania poprzez obwieszczenie o wydanej 11 maja 2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ulicy Żurawin w miejscowości Rychwał".

Ponadto Burmistrz Rychwała zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa ulicy Żurawin w miejscowości Rychwał” - decyzja G.6220.15.2022 z 11 maja 2023 r.