„Zaproszenie do składania ofert w rozeznaniu cenowym na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał”