Znak sprawy: CUS.252.1.2022

 Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości szacunkowej mniejszej niż progi unijne na:

 

Świadczenie usług w zakresie rehabilitacji fizycznej na rzecz mieszkańców gminy Rychwał

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b9470daa-dde2-4cd9-a6b0-2086fbef5bb9