„UCZEŃ NA WSI”

 

POMOC MATERIALNA

DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Wnioski o dofinansowanie dla ucznia niepełnosprawnego w ramach programu „Uczeń na wsi” będą przyjmowane od 07.09.2009r. do 30.09.2009r.

w Urzędzie Miasta i Gminy Rychwał w godz. 8.00 -15.00

 

 

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE KOSZTÓW NAUKI?

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu „ Uczeń na wsi” może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:

 • posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej  (z wyłączeniem szkoły policealnej)
 • posiada stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej, bądź miejsko – wiejskiej

W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lata 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania jest rodzic lub opiekun prawny

 

NA CO PRZEZNACZONE JEST DOFINANSOWANIE?

Przyznana pomoc finansowa może obejmować koszty:

 • zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę
 • uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej
 • związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament)
 • kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych
 • wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych (wycieczki szkolne)

W ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego

 

JAKA JEST WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?

Wysokość pomocy finansowej ze środków PERON nie może przekroczyć:

 • W przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum 2000 zł w ciągu jednego roku szkolnego
 • W przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego 3000 zł w ciągu jednego roku szkolnego
 • W przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłaty za naukę (czesnego) 4000 zł w ciągu jednego roku

  

Szczegółowe informacje www.pfron.org.pl  w zakładce programy

 

Wnioski dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Rychwał pok. nr 7 oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rychwale, jak również na stronie www.pfron.org.pl

 

Wszelkich informacji udziela:

Iwona Popieluch

pokój nr 7

tel. 063 2481 001 w.22 lub 40