Burmistrz Gminy i Miasta w Rychwale informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

W związku z powyższym, każdy właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków powinien

dokonać zgłoszenia do Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale w terminie do 31 marca 2023 roku.

Wypełniony przez Państwa druk zgłoszenia pozwoli na uaktualnienie wymaganej przepisami prawa ewidencji zbiorników bezodpływowych i

przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Druk zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał w Biurze Obsługi Interesanta

oraz na stronie internetowej www.bip.rychwal.pl.