Informuję, że zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) 20 września 2022 r. wszczęto na wniosek FW Rychwał 1 Sp. z o.o. z siedzibą: Posada, ul. Reymonta 23, 62-530 Kazimierz Biskupi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa w obrębie Franki, gmina Rychwał elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 18 MW”, na działkach o numerze ewidencyjnym 191, 192, 207, 218, 280.

Na podstawie art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W załączeniu obwieszczenie informujące strony o wszczęciu postępowania, obwieszczenie informujące, iż działki nr 56, 294 obręb Franki, gmina Rychwał, stanowiące strony przedmiotowego postępowania administracyjnego, mają nieuregulowany i/lub nieujawniony stan prawny nieruchomości oraz pisma skierowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o opinię.