Informuję, że zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) 16 września 2022 r. wszczęto na wniosek Gminy Rychwał, z siedzibą Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Wardężyn”.

W załączeniu pismo informujące strony o wszczęciu postępowania, obwieszczenie o wszczęciu postepowania oraz pisma skierowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o opinię.