PROTOKOŁY INWENTARYZACYJNE

Sporządzone w związku z zamiarem nabycia przez Gminę Rychwał w drodze komunalizacji nieruchomości pod drogami, stanowiących własność Skarbu Państwa, w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.):

Uwagi i zastrzeżenia do wyłożonych protokołów można składać w:

Urzędzie Gminy i Miasta Rychwał

Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał

Tel/ 63 248 10 01 wew. 20

e-mail: boi@rychwal.pl

w terminie od 16.08.2022 r. do 16.09.2022 r.

Niniejsze protokoły wyłożono do publicznego wglądu na okres 30 dni tj. 16.08.2022 r. do 16.09.2022 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Rychwał oraz na stronie internetowej: Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Rychwał: www.bip.rychwal.pl i stronie internetowej Gminy Rychwał www.rychwal.pl.