Znak sprawy: MGOPS.252.5.2022

 

 Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości szacunkowej mniejszej niż progi unijne na:

 

Świadczenie usług w zakresie rehabilitacji fizycznej na rzecz mieszkańców gminy Rychwał

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d1972622-4466-4ea7-a1fb-27fbb272c693