Burmistrz Rychwała na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), dalej „ooś”, informuje, że zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy „ooś” w dniu 15 grudnia 2021 r. (data wpływu uzupełnienia wniosku złożonego 2 listopada 2021 r.) na wniosek Starostwa Powiatowego w Koninie, z siedzibą 62-510 Konin, Al. 1 Maja 9, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 29000P na odcinku Dąbroszyn - Modlibogowice”.

W załączeniu obwieszczenie informujące strony o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz pisma skierowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o opinię.