Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), Burmistrz Rychwała zawiadamia strony poprzez obwieszczenie o wydanej 15 października 2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej Święcia - Franki".

            Ponadto Burmistrz Rychwała zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej Święcia – Franki” - decyzja G.6220.6.2021 z 15 października 2021 r.