Uchwała  Nr XXXIII/241/21 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie uchwalenia  zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał