16 2020 Przebudowa drogi powiatowej 3241P w ramach budowy chodnika w m. Dąbroszyn

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Rychwał, 29 grudnia 2020 r.

G.271.16.2020

 

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki

p.n. Przebudowa drogi powiatowej 3241P w ramach budowy chodnika w m. Dąbroszyn

 

 

1.     NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO

Gmina Rychwał, Krajowy numer identyfikacyjny 31101919000000, Plac Wolności  16, 62 -570 Rychwał, woj. wielkopolskie, państwo Polska,

tel. 063 2481001 w. 22, e-mail przetargi@rychwal.pl, faks 632 481 055.

Adres strony internetowej (url): www.rychwal.pl

2.     OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:  ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY RYCHWAŁ

1)    Numer referencyjny  G.271.16.2020

2)    Rodzaj zamówienia Roboty budowalne.

3)    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej 3241P w ramach budowy chodnika w m. Dąbroszyn no odcinku 580 mb, obejmująca budowę chodnika o szerokości 2 m ze zjazdami o szerokości 5 m wraz z odwodnieniem.

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

-roboty przygotowawcze,

- odwodnienie,

- roboty ziemne,

- krawężniki i oporniki,

- roboty nawierzchniowe,

- roboty wykończeniowe.

3) Szczegółowy zakres prac i sposób ich realizacji określony został również w załącznikach do Zaproszenia do negocjacji obejmujących projekt budowlany oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

4. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, organizacji placu budowy, organizacji ruchu drogowego, zapewnienia obsługi geodezyjnej, do wznowienia znaków geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia w trakcie prowadzonych robót, przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do obiektu do stanu poprzedniego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

5) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona:

a) dokumentację powykonawczą w 2 egz.

b) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w 2 egzemplarzach.

6) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga:

a)     Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji robót na terenie przekazanym Wykonawcy.

b)    Zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. oraz bezpiecznych warunków realizacji robót i przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy.

c)     Wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego jak również z obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością i z zachowaniem obowiązujących wymagań i przepisów BHP i ppoż.

d)    Wykonania prób, badań i pomiarów odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych, warunkach technicznych wykonania i odbioru robót oraz Polskich Normach.

e)     Zabezpieczenia terenu robót w sposób pewny i trwały zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i aktów wykonawczych.

f)      Wyznaczenia przez Wykonawcę kierownika robót – spełniającego wymagania kwalifikacyjne dla osób zatrudnionych na tym stanowisku – do nadzorowania prac i współpracy z Zamawiającym.

g)     Uczestniczenia w naradach dotyczących postępu robót, zwoływanych przez Zamawiającego.

7) Istotne postanowienia umowy są integralną częścią niniejszej dokumentacji - zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach w nich określonych.

8) Podwykonawstwo

8.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

a)     Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

b)    Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

c)     Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

d)    Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

9) Informacja na temat płatności

Realizacja poprzez jedną płatność końcowa w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury, po bezusterkowym odbiorze końcowym.

10) Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie.

W przypadku użycia w załącznikach do niniejszej SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ i jej załącznikach.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać (udowodnić) w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

11) We wszystkich załącznikach, w których zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu. którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.

12. Zamawiający wymaga udzielenia na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji i rękojmi na okres nie krótszy niż 60 miesięcy liczony od daty podpisania (bez uwag) końcowego protokołu odbioru robót.

13. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy.

14. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

kody CPV: Główny Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Dodatkowe kody CPV: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

Wartość postępowania:

Szacowana  wartość netto  w zł                          320 933,00 zł

Szacowana  wartość brutto  w zł                       394 747,59 zł

3.     NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  zgkimrychwal@op.pl,  ul. Konińska 78,  62-570,  Rychwał,  kraj/woj. wielkopolskie

4.     PODSTAWA PRAWNĄ I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI;

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67. ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.

 

Uzasadnienia wyboru trybu

Podstawę prawną udzielenia zamówienia stanowią przepisy art. 67 ust 1 pkt 12 i ust. 9 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – zwaną dalej ustawą Pzp. Przepis art. 67 ust. 1 pkt 12 stanowi, że Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej, jeżeli zamówienie udzielane jest przez Zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i spełnione są łącznie następujące warunki:

a) Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez Zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten Zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Wszystkie przesłanki wymienione w tym przepisie są spełnione. Zamawiający będąc Jednostką Samorządu Terytorialnego należy do grona jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27.8.2009 r. o finansach publicznych. (Ustawa o finansach publicznych t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869). Podmiot, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia będąc spółką prawa handlowego, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000400029 posiada osobowość prawną. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednoosobową spółką Gminy Rychwał. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1 187 000 PLN. Wszystkie 1 187 udziałów w spółce o wartości nominalnej 1 187 000 PLN posiada Gmina Rychwał. W spółce nie ma innych udziałów niż należące do Gminy Rychwał, stąd warunek z art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. c ustawy Pzp jest spełniony.

Ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej tj. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego – Gminę Rychwał. Do zadań tych należą przede wszystkim: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody; odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami; transport drogowy towarów; roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

W zamian za realizację zadań spółka otrzymuje od Gminy Rychwał rekompensatę pieniężną lub pobiera od odbiorców opłaty, które to przychody stanowią ponad 90% całkowitych  przychodów spółki.

Wysokość przychodów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu działalności dotyczącej wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę:

2017 r. – 95 %,

2018 r. – 92 %,

2019 r. – 94 %,

 

W Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Przedstawiony powyżej stan faktyczny wyczerpuje przesłanki przewidziane w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP, na podstawie, którego możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego własnej spółce (zamówienia in house) w trybie z wolnej ręki.

 

5.     PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWY;

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 15.04.2021 r.

 

6.     INFORMACJĘ O TERMINIE I ODPOWIEDNIO ZAMIESZCZENIU LUB OPUBLIKOWANIU OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY, O KTÓRYM MOWA W ART. 66 UST. 2, JEŻELI ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE LUB OPUBLIKOWANE ALBO INFORMACJĘ, ŻE TAKIE OGŁOSZENIE NIE ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE LUB OPUBLIKOWANE.

 

29 grudnia 2020 r. zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy o nr 550558443-N-2020