NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

OPIEKUN/OPIEKUNKA DZIECIĘCA W PUBLICZNYM ŻŁOBKU „JAŚ I MAŁGOSIA” W RYCHWALE

- 2 ETATY

w ramach projektu pn. „Coś dla najmłodszych w Gminie Rychwał – publiczny żłobek wspiera rodziców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Działania 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi/

Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy
z powodu opieki nad małymi dziećmi.

 

Miejsce pracy: Publiczny Żłobek „Jaś i Małgosia” w Rychwale

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy, umowa o pracę na czas określony 6 m-cy
z możliwością przedłużenia

Wymagania niezbędne:

posiadanie kwalifikacji: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga opiekuńczo – wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

ukończone studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

 

Opiekunem w żłobku może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

       wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane
z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie
w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

       średnie lub średnie branżowe oraz:

a)  co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

b)  przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyła 280-godzinne szkolenie,
z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem wykwalifikowanego opiekuna,

 

Ponadto:

       kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

       kandydat nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,

       kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy obowiązek taki został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

       kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

       kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

       kandydat posiada nieposzlakowaną opinię, korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

                   kandydat posiada aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,

       kandydat posiada umiejętność nawiązania kontaktu z małym dzieckiem,

       kandydat posiada umiejętność obsługi komputera (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet),

                   kandydat zna przepisy prawne w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Wymagania dodatkowe:

       wiedza z zakresu psychologii rozwoju małego dziecka,

       znajomość zagadnień z zakresu pedagogiki opiekuńczo–wychowawczej,

       mile widziane zdolności manualne,

       mile widziane zdolności plastyczne i muzyczne,

       umiejętność pracy w zespole,

       zdolność racjonalnego planowania czasu pracy,

       umiejętność współpracy i współdziałania z rodzicami,

                   umiejętności organizacyjne.

 

Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:

       odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci,

       przestrzeganie Praw Dziecka,

       stworzenie bezpiecznej, serdecznej atmosfery w kontaktach z dziećmi, rodzicami oraz współpracownikami,

       opracowanie planu pracy dydaktyczno-wychowawczej,

       czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem, a także rozwojem powierzonych dzieci,

       organizowanie pracy zgodnie z rozkładem dnia dla dzieci przebywających  w placówce,

                   tworzenie warunków dającym dzieciom sposobność do zabaw inspirowanych
i swobodnych,

       wykorzystanie utworów literackich i muzycznych w pracy z dzieckiem,

       doskonalenie sprawności motorycznej i manualnej dziecka,

       przyjmowanie ze stołówki i porcjowanie posiłków dla dzieci w grupie,

       wykonywanie czynności w zakresie higieny i żywienia dzieci,

       czuwanie nad rozwojem fizycznym dzieci poprzez udział w ważeniu i mierzeniu dzieci, udzielaniu pomocy dzieciom, które zachorowały,

       wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka,

       pomoc w utrzymaniu w czystości pomieszczeń przydzielonych do pracy,

       dbanie o estetyczny wystrój sali grupowej oraz innych pomieszczeń w żłobku,

       dbanie o powierzony sprzęt,

       współpraca w grupie z pozostałym personelem w celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy i maksymalnie dobrych warunków pobytu dzieci,

       przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż.,

       wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora, wynikających z potrzeb placówki.

Wymagane dokumenty:

1.      Życiorys zawodowy – CV - załącznik nr 1

2.      List motywacyjny – podpisany czytelnie i własnoręcznie- załącznik nr 2.

3.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie- załącznik nr 3.

4.      Kserokopie dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia.

5.      Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

6.      Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie zgodnie
z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

7.      Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych- załącznik nr 4.

8.      Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona- załącznik nr 5.

9.      Oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy ten obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd- załącznik nr 6.

10.  Oświadczenie – rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi- załącznik nr 7.

11.  Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku- załącznik nr 8.

12.  Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy zobowiązany będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego) - załącznik nr 9.

13.  Kopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
lub zobowiązanie do jej przedstawienia przed nawiązaniem stosunku pracy
- załącznik nr 10.

14.  Podpisana klauzula informacyjna RODO- załącznik nr 11.

Na wyżej wymienione stanowisko poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i którzy posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

Gmina Rychwał zapewnia, że żadna osoba przystępująca do naboru nie będzie traktowana
w sposób odmienny (dyskryminowana) ze względu na swoją płeć, rasę, kolor skóry, orientację seksualną lub niepełnosprawność.

 

Termin i miejsce składania dokumentów

 

Oferty z adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym należy składać osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy: Opiekun dziecięcy w Publicznym Żłobku „Jaś i Małgosia” w Rychwale, w terminie do dnia 13 listopada 2020 roku do godz. 11.00, na adres: Urząd Gminy i Miasta w Rychwale, pokój nr 1,
Plac Wolności 16, 62 – 570 Rychwał.

 

O terminie wpływu oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Osoby, które spełnią wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji wzięły udział w rozmowie kwalifikacyjnej będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji.

 

W Publicznym Żłobku „Jaś i Małgosia” w Rychwale, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 0%.

 

 

                                                                                         Dyrektor Żłobka

                                                                                     /-/ Honorata Jachnik