Burmistrz Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał


OGŁASZA NABÓR na stanowisko


Dyrektora wraz z funkcją opiekuna w Publicznym Żłobku „Jaś i Małgosia” w Rychwale, ul. Sportowa 11, 62-570 Rychwał.


I.    Wymagania związane ze stanowiskiem:

1.     Wymagania niezbędne:

1)    obywatelstwo polskie,

2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3)    osoba nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
z dostępem ograniczonym i nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne,

4)    rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

5)    osoba, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,

6)    wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

7)    nieposzlakowana opinia,

8)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

9)    osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

10)         osoba zatrudniona na stanowisku dyrektora wraz z funkcją opiekuna musi spełniać łącznie poniższe wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia z pkt 10.1 i 10.2:

10.1 dyrektorem może być osoba, która posiada:

a) wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy  z dziećmi, albo:

b) co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia
w pracy z dziećmi,

10.2. opiekunem w żłobku może być osoba:

a) posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo - wychowawczego, pedagoga społeczno – wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

b) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub

c) która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenia z udzielenia dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nam małym dzieckiem lub jego rozwojem i odbyła 80 - godzinne szkolenie w celu  uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

2) średnie lub średnie branżowe oraz:

2.1. co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

2.2 przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyła 280 – godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w lit. a, b,

d) jeżeli osoba, o której mowa w lit. c pkt. 2.1. nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przez podjęciem zatrudnienia jako opiekun zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

 

2.     Wymagania dodatkowe:

1)    opracowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Publicznego Żłobka „Jaś i Małgosia”
w Rychwale zawierającego uwarunkowania prawne, ekonomiczne i organizacyjne jednostki,

2)    znajomość ustawy z dnia lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca  2014 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 72 ze zm.),

3)    znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania żłobków publicznych,

4)    znajomość przepisów prawa pracy, w szczególności kodeksu pracy,

5)    znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,

6)    znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,

7)    znajomość kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów dotyczących finansów publicznych,

8)    znajomość zasad zarządzania oraz predyspozycje do realizacji zadań pracodawcy,

9)    umiejętność kierowania pracą zespołu i szybkiego podejmowania decyzji,

10)           zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, odporność na stres, kreatywność,

11)           obsługa komputera,

12)           bardzo dobry kontakt z dziećmi,

13)           prawo jazdy kat B,

14)           dyspozycyjność.

 

II.    Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

1.     Organizowanie i nadzór prawidłowego funkcjonowania żłobka oraz kierowanie jego działalnością.

2.     Ponoszenie odpowiedzialności za wykonywanie zadań statutowych żłobka.

3.     Zapewnienie należytego stanu higieniczno-sanitarnego żłobka oraz warunków bezpieczeństwa dzieci i personelu na terenie żłobka.

4.     Ponoszenie odpowiedzialności i zapewnienie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej i opiekuńczo –wychowawczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.

5.     Reprezentowanie żłobka na zewnątrz.

6.     Pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników żłobka w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

7.     Zawieranie umów w imieniu żłobka z zachowaniem kompetencji organu, który żłobek założył.

8.     Opracowanie regulaminu organizacyjnego żłobka i ponoszenie odpowiedzialności za jego realizację.

9.     Ponoszenie odpowiedzialności za prowadzenie gospodarki finansowej żłobka oraz za prawidłowe gospodarowanie mieniem, przygotowywanie i realizowanie planu finansowego żłobka.

10.         Współpraca z Urzędem Gminy i Miasta w Rychwale i Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rychwale w zakresie spraw administracyjnych, finansowych, kadrowych i placowych.

11.         Współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka mająca na celu wspólną troskę o prawidłowy rozwój dziecka.

12.         Prowadzenie procesu rekrutacji dzieci do żłobka i związanej z tym dokumentacji.

13.         Opracowywanie i realizacja programu opiekuńczo – wychowawczo - edukacyjnego
w oparciu o potrzeby, możliwości oraz wiek dzieci.

14.         Dbanie o porządek i wystrój pomieszczeń żłobkowych.

15.         Sprawowanie funkcji opiekuna dzieci uczęszczających do żłobka wg zasad określonych
w regulaminie organizacyjnym żłobka.

16.         Wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką i pielęgnacją dzieci
z zakresu: karmienia, mycia, układania do snu, przewijania, itp.

 

III.      Warunki pracy:

Praca na stanowiskach:

kierowniczym i opiekuna w budynku żłobka i w terenie, praca z dziećmi do 3 roku życia, obsługa komputera i urządzeń biurowych. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością dalszego zatrudnienia na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony - zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych.

Lokalizacja stanowiska pracy: siedziba Publicznego Żłobka „Jaś i Małgosia” w Rychwale,
ul. Sportowa 11, 62-570 Rychwał.

Wymiar czasu pracy:

Zatrudnienie na stanowisku:

a)     od dnia 01.11.2020 r. do 30.11.2020 r. 1/4 etatu- na stanowisku Dyrektora,

b)    od dnia 01.12.2020 r. – 1/4 etatu- na stanowisku Dyrektora, etat - na stanowisku opiekuna.

 

IV.       Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1.     Życiorys - (CV) – załącznik nr 1.

2.     List motywacyjny– załącznik nr 2.

3.     Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się do pracy– załącznik nr 3.

4.     Koncepcja funkcjonowania żłobka.

5.     Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje.

6.     Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe, staż pracy, świadectw pracy (np. w postaci umów o pracę, zlecenia, wolontariatu, zaświadczenia
o odbyciu praktyk, referencji, inne).

7.     Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych– załącznik nr 4.

8.     Podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego– załącznik nr 5.

9.     Podpisane oświadczenie o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym i nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwa umyślne– załącznik nr 6.

10.         Podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona– załącznik nr 7.

11.         Podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd– załącznik nr 8.

12.         Poświadczenie dawania rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi– załącznik nr 9.

13.         Podpisane oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na wykonywanie obowiązków Dyrektora wraz z funkcją opiekuna w Publicznym Żłobku „Jaś i Małgosia” w Rychwale, ul. Sportowa 11, 62-570 Rychwał– załącznik nr 10.

14.         Podpisane oświadczenie, że kandydat zobowiązuję się do przedstawienia, przed nawiązaniem stosunku pracy, aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych– załącznik nr 11.

15.         Podpisane oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie i umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że przed nawiązaniem stosunku pracy zobowiązuje się do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego– załącznik nr 12.

16.         Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej danych osobowych w przypadku zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) – załącznik nr 13. Podpisana klauzula informacyjna RODO– załącznik nr 14.

 

V.          Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora wraz z funkcją opiekuna
w Publicznym Żłobku „Jaś i Małgosia” w Rychwale, ul. Sportowa 11, 62-570 Rychwał”
w terminie do 30 października 2020 r., godz. 9.00 (decyduje data wpływu).

Osoby, które zakwalifikują się do dalszego etapu rekrutacji zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, które odbędą się w dniu 30 października 2020 r. od godz. 12.00. O godzinie rozmowy poinformujemy kandydata telefonicznie.

 

VI.      Inne informacje:

1.       Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

2.       Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego.

3.       Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

VII.   Informacje o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie można wskazać z uwagi na to, że jest to nowo tworzona jednostka.

 

VIII.    Klauzula informacyjna dla kandydatów o pracy w Urzędzie Gminy i Miasta
w Rychwale.

Realizując obowiązek wynikający z przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w oparciu
o zgodę na podstawie art. 6 lit. a) RODO, w zakresie niewymienionym w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie w myśl art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, a także w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b ) RODO w celu zawarcia umowy o pracę, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa odnoszących się do procesu rekrutacji (naboru) do pracy, zgodnie z Kodeksem Pracy oraz ustawą o pracownikach samorządowych, w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale informujemy o treści klauzuli informacyjnej, którą należy dołączyć do wymaganych dokumentów aplikacyjnych wymienionych w pkt. 2 rozdział IV ppkt. 14.

 

 

                                                    Rychwał, dnia 19 października 2020 r.