Burmistrz Rychwała zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowie studni głębinowej na działce nr 310 w miejscowości Siąszyce Trzecie” – decyzja G.6220.7.2020 z 15 października 2020 r.