Projekt pt. "Zadbajmy razem o lepsze jutro!" ma na celu m.in. utworzenie Klubu seniora, realizacje usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz zagospodarowanie czasu wolnego seniorom. 
Wniosek dofinansowany w formie dotacji ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020EFS w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - oś piorytetowa 7. Włączeniespołeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe.