M.02.09.2020   Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rychwał w zakresie przepompowni ścieków na działkach nr: 467 (stadion), 657/8 (ul. Grabowska), 1350 (park) obręb Rychwał

 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.