Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rychwał, 16 października 2020 r.

  G.271.10.2020

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż wyposażenia do żłobka w związku z utworzeniem nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Rychwał”                           nr G.271.10.2020

 

 

1.           Działając na podstawie art. 92 ust. 2  Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  2019 r. poz. 1843 ze zm.) Gmina Rychwał informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty:

1)    w zakresie: Części I: Meble wybrano ofertę nr 4, złożoną przez:

MOJE BAMBINO Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

 

W kryterium oceny – oferta uzyskała 100,00 punktów.

 

Zestawienie Wykonawców oraz punktacja przyznana ofertom

Nr Oferty

 

Nazwa (Firma) i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena wykonania zamówienia” – 60 %

termin płatności faktury – 40 %

Łączna liczba punktów

 

1.

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ordona 2a

01-237 Warszawa

Oferta nie podlegająca ocenie.

 

3.

Grupa A&E Sp. z o.o.

ul. Sielska 17 a

60-129 Poznań

Oferta nie podlegająca ocenie

 

4.

MOJE BAMBINO Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

60

40

100

 

7.

„DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46 a

87-600 Lipno

Oferta nie podlegająca ocenie

 

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Zgodnie z kryterium wyboru i oceny ofert określonych w SWIZ wybrano ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). Kryteriami oceny ofert wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są cena wykonania zamówienia- 60% oraz termin płatności faktury – 40%.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W przedmiotowym postępowaniu w ramach danej części zamówienia wpłynęły do Zamawiającego 4 oferty przetargowe.

 

2)    w zakresie: Części II – Meble na wymiar wybrano ofertę nr 8, złożoną przez:

DUMAR Marcin Dudek

"Producent Mebli Kuchennych"

Jaroszewice Rychwalskie 73

62-570 Rychwał

 

W kryterium oceny – oferta uzyskała 60,00 punktów.

 

Zestawienie Wykonawców oraz punktacja przyznana ofertom

Nr Oferty

 

Nazwa (Firma) i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena wykonania zamówienia” – 60 %

termin płatności faktury – 40 %

Łączna liczba punktów

 

1.

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ordona 2a

01-237 Warszawa

Oferta nie podlegająca ocenie.

 

8.

DUMAR Marcin Dudek

"Producent Mebli Kuchennych"

Jaroszewice Rychwalskie 73

62-570 Rychwał

60

0

60

UZASADNIENIE WYBORU:

Zgodnie z kryterium wyboru i oceny ofert określonych w SWIZ wybrano ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). Kryteriami oceny ofert wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są cena wykonania zamówienia- 60% oraz termin płatności faktury – 40%.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W przedmiotowym postępowaniu w ramach danej części zamówienia wpłynęły do Zamawiającego 2 oferty przetargowe.

 

3)    w zakresie Części  III – Pomoce dydaktyczne wybrano ofertę nr 4, złożoną przez:

MOJE BAMBINO Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

W kryterium oceny – oferta uzyskała 100,00 punktów.

 

Zestawienie Wykonawców oraz punktacja przyznana ofertom

Nr Oferty

 

Nazwa (Firma) i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena wykonania zamówienia” – 60 %

Termin płatności faktury

– 40 %

Łączna liczba punktów

 

1.

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ordona 2a

01-237 Warszawa

Oferta nie podlegająca ocenie.

 

2.

Strefa Kreatywności Justyna Fus

ul. Raki 247

37-110 Żołynia

Oferta nie podlegająca ocenie.

 

4.

MOJE BAMBINO Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

60

40

100

UZASADNIENIE WYBORU:

Zgodnie z kryterium wyboru i oceny ofert określonych w SWIZ wybrano ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). Kryteriami oceny ofert wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są cena wykonania zamówienia- 60% oraz termin płatności faktury – 40%.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W przedmiotowym postępowaniu w ramach danej części zamówienia wpłynęły do Zamawiającego 3 oferty przetargowe.

 

 

 

4)    w zakresie Części IV – Sprzęt AGD i RTV wybrano ofertę nr 6, złożoną przez:

 

Swisspol Ltd Sp. z o.o.

ul. Wilcza 27

50-429 Wrocław

W kryterium oceny – oferta uzyskała 100,00 punktów.

 

Zestawienie Wykonawców oraz punktacja przyznana ofertom

Nr Oferty

 

Nazwa (Firma) i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena wykonania zamówienia” – 60 %

Termin płatności faktury – 40 %

Łączna liczba punktów

 

1.

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ordona 2a

01-237 Warszawa

Oferta nie podlegająca ocenie.

 

5.

Media Markt Sp. z o.o.

ul. Aleje Jerozolimskie 179

02-222 Warszawa

Oferta nie podlegająca ocenie

 

6.

Swisspol Ltd Sp. z o.o.

ul. Wilcza 27

50-429 Wrocław

60

40

100

UZASADNIENIE WYBORU:

Zgodnie z kryterium wyboru i oceny ofert określonych w SWIZ wybrano ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). Kryteriami oceny ofert wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są cena wykonania zamówienia- 60% oraz termin płatności faktury – 40%.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W przedmiotowym postępowaniu w ramach danej części zamówienia wpłynęły do Zamawiającego 3 oferty przetargowe.

 

 

5)    w zakresie Części V – Wyposażenie sanitarne wybrano ofertę nr 9, złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o.o.

ul. Konińska 78

62-570 Rychwał

 

W kryterium oceny – oferta uzyskała 100,00 punktów.

 

 

Zestawienie Wykonawców oraz punktacja przyznana ofertom

Nr Oferty

 

Nazwa (Firma) i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena wykonania zamówienia” – 60 %

Termin płatności faktury – 40 %

Łączna liczba punktów

 

1.

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ordona 2a

01-237 Warszawa

Oferta nie podlegająca ocenie.

 

9.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                    w Rychwale Sp. z o.o.

ul. Konińska 78

62-570 Rychwał

60

40

100

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Zgodnie z kryterium wyboru i oceny ofert określonych w SWIZ wybrano ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). Kryteriami oceny ofert wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są cena wykonania zamówienia- 60% oraz termin płatności faktury – 40%.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W przedmiotowym postępowaniu w ramach danej części zamówienia wpłynęły do Zamawiającego 2 oferty przetargowe.

 

2.           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.