Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Rychwał

Kolorowy pasek

G.271.6.2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Rychwał do 31.12.2021 r.

G.271.6.2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Rychwał do 31.12.2021 r.

 Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rychwał, 3 września 2020 r.

G.271.6.2020

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki

p.n. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Rychwał do 31.12.2021 r.

 

1.    NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO

Gmina Rychwał, Krajowy numer identyfikacyjny 31101919000000, Plac Wolności  16, 62 -570 Rychwał, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2481001 w. 22,  e-mail przetargi@rychwal.pl, faks 632 481 055.

Adres strony internetowej (url): www.rychwal.pl

2.    OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:  ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY RYCHWAŁ

Numer referencyjny  G.271.6.2020

Rodzaj zamówienia Usługi

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Rychwał, na których zamieszkują mieszkańcy w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych                 do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości             i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022 z załącznikami oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rychwał. Odpady komunalne odbierane z nieruchomości zamieszkałych Wykonawca zobowiązany jest przekazać zgodnie z art. 9e ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).

Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji (w tym odpadów zielonych) do Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Pozostałe odebrane odpady Wykonawca zobowiązany będzie zagospodarować zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, w myśl przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach.

Urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych dla nieruchomości zamieszkałych (pojemniki, worki) zostaną zapewnione przez właścicieli nieruchomości.

Worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz pojemniki do odpadów w postaci popiołu                       z palenisk domowych zapewnia Wykonawca wkalkulowując ich koszt w cenę oferty. Dla zainteresowanych właścicieli nieruchomości zamieszkałych Wykonawca na czas trwania umowy udostępni urządzenia do gromadzenia odpadów zmieszanych na zasadach uregulowanych pomiędzy Wykonawcą a właścicielem nieruchomości w drodze odrębnej umowy cywilno-prawnej. Urządzenia te w dniach odbioru odpadów komunalnych zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez właściciela nieruchomości z zastrzeżeniem, że pojemnik oraz worki należy wystawić do granicy posesji z drogą publiczną. W przypadku nieruchomości leżących w pobliżu wąskich, nieutwardzonych, gruntowych lub też „trudno-przejezdnych” dróg wykonawca powinien dysponować różnego rodzaju pojazdami, aby móc zapewnić prawidłowe świadczenie usług. Dotyczy to również nowych nieruchomości, jeśli pojawią się w trakcie realizacji zamówienia. Pojemniki mogą być plastikowe, metalowe, nowe lub używane. Wykonawca dostarczać będzie Zamawiającemu, do końca miesiąca poprzedzającego na miesiąc następny, rezerwę worków do selektywnej zbiórki odpadów w następującej ilości: 100 niebieskich, 150 żółtych, 100 zielonych oraz 100 brązowych. Pierwszą dostawę worków należy przewidzieć do 31 sierpnia 2020 r. Ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach zamieszkałych, w okresie od 01.03.2019 r. do 30.06.2020 r. przedstawiono w poniższej tabeli. Na podstawie złożonych deklaracji i innych ustaleń Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale ilość nieruchomości zamieszkałych wynosi ok. 2030.

 

Łącznie w okresie ostatnich 16 miesięcy (01.03.2019 r. do 30.06.2020 r.) z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rychwał zebrano 2 609,21 Mg odpadów komunalnych w tym:

 

L.p.

Kod

odebranych

odpadów

komunalnych

Rodzaj odpadu

Masa odpadów komunalnych odebranych w 2019/2020 roku [Mg]

1.

15 01 07

Opakowania ze szkła

130,36

2.

20 01 01

Papier i tektura

47,64

3.

20 01 02

Szkło

67,82

5.

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

10,85

6.

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 0121, 20 01 23 i 20 01 35

10,53

7.

20 01 39

Tworzywa sztuczne

213,58

8.

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

193,94

9.

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

1483,90

10.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

74,63

11.

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

363,30

12.

16 01 03

Zużyte opony

10,91

13.

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

1,75

SUMA

2 609,21

 

* odpady niebezpieczne oznaczono indeksem górnym w postaci gwiazdki ”*”

 

Dane dotyczące ilości odpadów komunalnych, mają charakter poglądowy, sporządzony na potrzeby przekazania Wykonawcom maksymalnej ilości informacji potrzebnych do przygotowania oferty. Podana ilość odpadów jest szacunkowa i należy traktować ją orientacyjnie, ponieważ może ona ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zestawienie obejmuje także odpady przekazane do zagospodarowania, zebrane w PSZOK, ul. Żurawin w Rychwale  w ww. okresie.

 

kody CPV: Główny Kod CPV: 90500000-2 Usługi związane z odpadami

Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, Usługi wywozu odpadów

90512000-9 Usługi transportu odpadów,

90533000-2 Usługi gospodarki odpadami

Wartość zamówienia brutto: 1 573 070,17 zł

3.    NAZWA I ADRES WYKONAWCY, Z KTÓRYM ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  zgkimrychwal@op.pl,  ul. Konińska 78,  62-570,  Rychwał,  kraj/woj. wielkopolskie

4.    PODSTAWA PRAWNĄ I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI;

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67. ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.

 

Uzasadnienia wyboru trybu

Podstawę prawną udzielenia zamówienia stanowią przepisy art. 67 ust 1 pkt 12 i ust. 9 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – zwaną dalej ustawą Pzp. Przepis art. 67 ust. 1 pkt 12 stanowi, że Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej, jeżeli zamówienie udzielane jest przez Zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i spełnione są łącznie następujące warunki:

a) Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez Zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten Zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Wszystkie przesłanki wymienione w tym przepisie są spełnione. Zamawiający będąc Jednostką Samorządu Terytorialnego należy do grona jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27.8.2009 r. o finansach publicznych. (Ustawa o finansach publicznych t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869). Podmiot, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia będąc spółką prawa handlowego, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000400029 posiada osobowość prawną. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednoosobową spółką Gminy Rychwał. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1 187 000 PLN. Wszystkie 1 187 udziałów w spółce o wartości nominalnej 1 187 000 PLN posiada Gmina Rychwał. W spółce nie ma innych udziałów niż należące do Gminy Rychwał, stąd warunek z art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. c ustawy Pzp jest spełniony.

Ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej tj. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego – Gminę Rychwał. Do zadań tych należą przede wszystkim: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody; odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami; transport drogowy towarów; roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

W zamian za realizację zadań spółka otrzymuje od Gminy Rychwał rekompensatę pieniężną lub pobiera od odbiorców opłaty, które to przychody stanowią ponad 90% całkowitych  przychodów spółki.

Wysokość przychodów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu działalności dotyczącej wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę:

2017 r. – 95 %,

2018 r. – 92 %,

2019 r. – 94 %,

 

W Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Przedstawiony powyżej stan faktyczny wyczerpuje przesłanki przewidziane w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP, na podstawie, którego możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego własnej spółce (zamówienia in house) w trybie z wolnej ręki.

 

5.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWY;

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy tj. 31.08.2020 r.  do 31.12.2021 r.

Wykonawca zrealizuje usługę objętą przedmiotem zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r. przy czym odbieranie odpadów z nieruchomości Wykonawca będzie realizował począwszy od 01.09.2020 r.

Czas trwania umowy: 16 miesięcy.

 

6.    INFORMACJĘ O TERMINIE I ODPOWIEDNIO ZAMIESZCZENIU LUB OPUBLIKOWANIU OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY, O KTÓRYM MOWA W ART. 66 UST. 2, JEŻELI ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE LUB OPUBLIKOWANE ALBO INFORMACJĘ, ŻE TAKIE OGŁOSZENIE NIE ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE LUB OPUBLIKOWANE.

 

29 lipca 2020 r. zamieszczono w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie nr 2020/S 145-357755 o dobrowolnej przejrzystości ex ante.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DUUE (121.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6 2020 Informacja o zawarciu umowy (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2020 07 28 Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (116.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
G.271.6.2020 Informacja o zamiarze zawarcia umowy (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Karolina Małolepsza
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karolina Małolepsza
Data wprowadzenia:2020-07-29 14:13:20
Opublikował:Karolina Małolepsza
Data publikacji:2020-07-29 14:22:44
Ostatnia zmiana:2020-09-09 12:04:54
Ilość wyświetleń:1030

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij