INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postepowaniu nr G.271.5.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 575 000,00 zł

na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej

zaciągniętych zobowiązań

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Gmina Rychwał informuje,                                    że w postepowaniu o udzielenie ww. zamówienia wybrano ofertę nr 1 złożona przez:

 

Bank Spółdzielczy w Koninie

ul. 3 Maja 68

62-500 Konin

 

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną wyboru oferty jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), który stanowi: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”.

Uzasadnienie faktyczne:

Wybrana oferta spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz  uzyskała najwyższa łączną punktację spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

 

Zestawienie ofert złożonych w przetargu wraz z przyznaną punktacją

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena wykonania zamówienia

Liczba punktów w kryterium  termin uruchomienia kredytu

Łączna liczba punktów:

1.

Bank Spółdzielczy w Koninie

ul. 3 Maja 68

62-500 Konin

60,00

40,00

100,00

Ponadto Zamawiający informuję, iż w niniejszym postepowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.