G.271.4.2020 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Rychwale na żłobek wraz z budową szybu windowego.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rychwał, 10 czerwca 2020 r.

G.271.4.2020

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu nr 271.4.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Rychwale na żłobek wraz z budową szybu windowego”

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) Gmina Rychwał informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia wybrano ofertę nr 2, złożoną przez:

P.U.H. NAWROT Sp. z o.o.

Budy 55, 63- 708 Rozdrażew

 

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną wyboru oferty jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843), który stanowi: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”.

Uzasadnienie faktyczne:

Wybrana oferta spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz  uzyskała najwyższa łączną punktację spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

Zestawienie ofert złożonych w przetargu wraz z przyznaną punktacją

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena wykonania zamówienia

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji    i rękojmi

Łączna liczba punktów:

1.

Firma Budowlana „CEGBUD”

inż. Krzysztof Skonieczny

Chlebów 48, 62-700 Turek

49,20

40,00

89,20

2.

P.U.H. NAWROT Sp. z o.o.

Budy 55, 63- 708 Rozdrażew

60,00

40,00

100,00

3.

Zakład Usług Budowlano –Remontowych „REMBUD”

Zadworna 116A, 62-740 Tuliszków

59,40

40,00

99,40

4.

Usługi Ogólno -Budowlane

Damian Pieszak,

Lisiec Mały 62,

62-571 Stare Miasto

41,40

40,00

81,40

 


 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

G.271.4.2020

Rychwał, 3 czerwca 2020 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w przetargu nieograniczonym p.n. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Rychwale na żłobek

wraz z budową szybu windowego

 

 

Działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuję, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na ww. zamówienia kwotę:  511 294,76 zł.

 

Ponadto informuję, że w postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr Oferty

 

Nazwa (Firma) i adres Wykonawcy

 

Cena

 

Okres gwarancji

i rękojmi

 

1.

Firma Budowlana „CEGBUD”

inż. Krzysztof Skonieczny

Chlebów 48, 62-700 Turek

 

615 811,86 zł

 

72 m-ce

 

2.

P.U.H. NAWROT Sp. z o.o.

Budy 55, 63- 708 Rozdrażew

506 561,77 zł

 

72 m-ce

 

3.

Zakład Usług Budowlano –Remontowych „REMBUD”

Zadworna 116A, 62-740 Tuliszków

 

509 425,27 zł

 

 

72 m-ce

 

4.

Usługi Ogólno-Budowlane

Damian Pieszak,

Lisiec Mały 62, 62-571 Stare Miasto

730 000,01 zł

 

72 m-ce

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warunki płatności oraz termin wykonania zamówienia nie stanowiły kryterium oceny ofert.

Jednocześnie informuję, że wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia przekazania powyższej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),  muszą przekazać zamawiającemu oświadczenie o którym mowa w art. 24 ust. 11 ww. ustawy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.