Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), Burmistrz Rychwała zawiadamia strony poprzez obwieszczenie o wydanej 14 lutego 2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie stacji paliw w Rychwale”.

Ponadto Burmistrz Rychwała zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa stacji paliw w Rychwale” – decyzja G.6220.8.2019 z 14 lutego 2020 r.