G.271.2.2020 Budowa drogi gminnej w miejscowości Złotkowy – zaprojektuj i wybuduj

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

G.271.2.2020                                                                                                                                        Rychwał, 23 marca 2020 r.

 

dot. postępowania nr 271.2.2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa drogi gminnej w miejscowości Złotkowy – zaprojektuj i wybuduj

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) Gmina Rychwał informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia wybrano ofertę nr 6, złożoną przez:

Trans–Spili Sp. z o.o.

ul. Graniczna 18 a

62-563 Licheń Stary

 

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną wyboru oferty jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843), który stanowi: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”.

Uzasadnienie faktyczne:

Wybrana oferta spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz  uzyskała najwyższa łączną punktację spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

Zestawienie ofert złożonych w przetargu wraz z przyznaną punktacją

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena wykonania zamówienia

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji    i rękojmi

Łączna liczba punktów:

1.

Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o.

ul. Zofii Urbanowskiej 8

62-500 Konin

46,80

40,00

86,80

2.

PUB "BRUKPOL" s.c.

Strzelce Wielkie 81 c

63-820 Piaski

22,80

40,00

62,80

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A.

ul. Toruńska 200

62-600 Koło

48,00

40,00

88,00

4.

Usługi Ogólno – Budowlane                i Transportowe Dariusz Dropiński

ul. Słupecka 10

62-410 Zagórów

52,20

40,00

92,20

5.

Agencja Handlowo – Usługowa MAXPERT Maciej Zaradzki

ul. Zakładowa 4

62-510 Konin

48,60

40,00

88,60

6.

Trans – Spili Sp. z o.o.

ul. Graniczna 18 a

62-563 Licheń Stary

60,00

40,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.